Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres siedziby - Centrum Kultury Wersalka ul. Kościelna 7a, 48-140 Branice, II p. pokój nr 9

Komisja ma swoje posiedzenia  w godz. 17.00 – 18.30.

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Branice, są

Przewodniczący:

Bartłomiej Kawulok

Członkowie:

Joanna Chwierut
Andrzej Olczak
Dawid Martynus

Komisja inicjuje i podejmuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikające z przepisów art. 41 ust.1 i 3 ustawy, w szczególności poprzez:

  1. uczestniczenie w konstruowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok oraz w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Programu;
  2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym określonych w art. 25 i 26 ust.3 ustawy;
  3. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z zapisami ustawy;
  4. prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych - w zakresie ustalonym w ustawie.

Komisja podejmuje działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

Jeżeli masz problem z alkoholem,możesz zgłosić się osobiście na posiedzenie Komisji lub telefonicznie zgłosić ten fakt pod numerem telefonu: tel. 77 4868250, gdzie Twoja sprawa zostanie przekazana członkom Gminnej Komisji do dalszego rozpatrzenia.

Problem nadużywania alkoholu możesz też zgłosić Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jeśli wiesz, iż w środowisku dzieje się krzywda dzieciom bądź osoby nadużywające alkoholu stwarzają zagrożenie dla siebie i innych.

 

 

Załączniki:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii PDFU_2020-12-14_XXVI-254-20.pdf (496,34KB)
Harmonogram spotkań GKRPA PDFGKRPA - Harmonogram spotkań - 2024.pdf (164,66KB)
Wniosek o dofinansowanie na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii PDFGKRPA - Wniosek o dofinansowanie - 2020.pdf (31,24KB)

 

 

Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych