Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-12-15 - Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały - Program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015

Branice, dnia 15.12.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr III/15/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie gminy Branice na temat Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015.
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice.
  3. Termin konsultacji: od 23 grudnia 2014r. – do 14 stycznia 2015r.

 

II TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI

  1. Konsultacje polegają na sporządzeniu opinii przez podmioty uprawnione i skierowanie do Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 4, 48 – 140 Branice osobiście lub pocztą w terminie do 14 stycznia 2015r. do godz. 15:00. Na kopercie należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 2015 ROK.
  2. Projekt programu współpracy zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy www.branice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice.
  3. Dostarczone opinie zostaną przeanalizowane przez pracowników Urzędu Gminy pod względem formalnym (tzn. m.in. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
  4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Branice, tel.774868 228 w. 22, pokój 20, osoba do kontaktu - Małgorzata Marchel.
  5. Wyniki konsultacji zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Projekt uchwały:
PDFProjekt uchwały - Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (48,47KB)

 

 

UWAGA: WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIĄŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY.

Branice, dn. 15 grudnia 2014r.