Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-11-21 - Otwarty konkurs ofert na realizację działań mających na celu przywrócenie osobom chorym i niepełnosprawnym jak największej sprawności fizycznej i samodzielności

Branice, dn. 2014-11-21

 

Wójt Gminy Branice ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej – działań
mających na celu przywrócenie osobom chorym i niepełnosprawnym jak
największej sprawności fizycznej i samodzielności

 

 

ZADANIE OBEJMUJE:

 1. prowadzenie  rehabilitacji leczniczej osób chorych i niepełnosprawnych
  z zapewnieniem usług związanych z:

  • kinezyterapią ( ćwiczenia bierne, czynne),

  • masażami,

  • elektrolecznictwem (jonoforeza, prądy, ultradźwięki),

  • polem magnetycznym,

  • światłolecznictwem i ciepłolecznictwem(promienie UV, laseroterapia),

 2. udzielanie  konsultacji i instruktażu dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

 3. prowadzenie działań profilaktycznych.

Gmina Branice przeznacza w 2014 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości: 56.000,-  (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę:

 1. wykonuje zadanie samodzielnie,
 2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania,
 3. W przypadku braku własnego lokalu - Gmina Branice zapewnia na prowadzenie działalności określonej w ogłaszanym konkursie ofert - lokal nieodpłatnie.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin : 2015 rok
 2. Miejsce realizacji : Gmina Branice
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 

TERMIN SKLADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2014 r. do godziny 12-tej do sekretariatu Urzędu Gminy Branice.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 2. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy wpłynie tylko jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 4 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą a wybranym podmiotem.

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice – sekretariat z dopiskiem :

Konkurs z zakresu pomocy społecznej- działań mających  na celu przywrócenie osobom chorym i niepełnosprawnym jak największej sprawności fizycznej i samodzielności”.

Wzór oferty na realizację zadań określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25)

INFORMACJA O REALIZACJI WW. ZADAŃ  Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU  PRZYWRÓCENIE OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM  JAK NAJWIĘKSZEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I SAMODZIELNOŚCI W  ROKU 2013 i 2014:

Gmina Branice w roku 2013 zrealizowała zadania publiczne tego samego rodzaju przekazując dotację w wysokości : 55.400,00 złotych, co stanowi koszt realizacji tych zadań, zaś w roku 2014 zrealizowała zadania publiczne tego samego rodzaju przekazując dotację w wysokości : 55.400,00 złotych, co stanowi koszt realizacji tych zadań

 

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice oraz stronie internetowej www.branice.pl

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec