Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-11-21 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji – upowszechnianie kultury i sportu

Branice, dn. 2014-11-21

 

 

Wójt Gminy Branice ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej
i rekreacji – upowszechnianie kultury i sportu

 

 

ZADANIE OBEJMUJE:

I. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Branice poprzez :

 1. Propagowanie kultury fizycznej i pro zdrowotnego trybu życia,

 2. Podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Gmina Branice przeznacza w 2014 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości: 79.500,00 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).

II. Upowszechnianie kultury poprzez powierzenie organizacji czasu wolnego dzieci wiejskich poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne w świetlicy środowiskowej.

Gmina Branice przeznacza w 2014 roku na powyższe zadanie kwotę w wysokości: 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę:

 1. wykonuje zadanie samodzielnie,

 2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin : 2015 rok

 2. Miejsce realizacji : Gmina Branice

 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2014 r. do godziny 12-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Branice.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,

 2. dotychczasowe doświadczenie oferenta,

 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania,

 4. konkurs zostanie rozstrzygnięty, także gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 4 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą a wybranym podmiotem.

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice – sekretariat z dopiskiem:

Konkurs z zakresu kultury i sportu”

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 2011 Nr 6 poz. 25)

INFORMACJA O REALIZACJI WW. ZADAŃ  Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU W  ROKU 2013 i 2014:

Gmina Branice w roku 2013 zrealizowała zadania publiczne tego samego rodzaju przekazując dotację w wysokości : 106.940,00 złotych, co stanowi koszt realizacji tych zadań, zaś w roku 2014 zrealizowała zadania publiczne tego samego rodzaju przekazując dotację w wysokości : 86.000,00 złotych, co stanowi koszt realizacji tych zadań

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice, na stronie internetowej www.branice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec