Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-11-21 - Nr ZP.272.FN.1-2.2014 - Zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Boboluszki”

Branice, dnia 21.11.2014r.

Nr ZP.272.FN.1-2.2014

 

 

                                                                                   Wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.272.FN.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na  Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Boboluszki"

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice ZAWIADAMIA, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Boboluszki”:

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ww. zadanie została złożona jedna oferta.:

Oferta nr 1  -  Bank Spółdzielczy w Namysłowie

                    Oddział w Branicach

                    ul. M.C. Skłodowskiej 8

                   48 – 140 Branice

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na  Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w miejscowości Boboluszki” została wybrana oferta nr złożona przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Branicach, którego oferta opiewa na kwotę 137 308,71 zł. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną (jest jedyną  ofertą), uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 27.11.2014r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

 

Otrzymują:

  1. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
    Oddział w Branicach
    ul. M.C. Skłodowskiej 8
    48 – 140 Branice
  2. a/a.