Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-11-03 - Nr ZP.271.IR.7011.2.8.kan-Bob.2014 - Zawiadomienie o wyniku postępowania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Boboluszki”

Branice, dnia 2014-11-03

Nr ZP.271.IR.7011.2.8.kan-Bob.2014

 

 

                                                                                   Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7011.2.kan-Bob.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Boboluszki”

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Boboluszki” zawiadamia, co następuje:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Boboluszki” złożone zostały 3 oferty:

Oferta nr 1 –ELIN Arkadiusz Miszkiewicz

            Ul. Miodowa 15

            47-206 Kędzierzyn - Koźle

Oferta nr 2 – TELNOW Nowak Dariusz

         Ul. Czarnieckiego 1

         47-420 Kuźnia Raciborska

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

            Ul. Sosnowiecka 11

            48 – 100 Głubczyce

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Boboluszki”, za najkorzystniejszą została uznana :

 

Oferta nr 2 Firmy TELNOW Nowak Dariusz

Ul. Czarnieckiego 1

47-420 Kuźnia Raciborska

 

którego oferta opiewa na kwotę 1.656.097,56 zł netto, 2.037000,00 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

3. Oferent – Arkadiusz Miszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELIN w Kędzierzynie – Koźlu, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.), został wezwany pismem nr ZP.271.IR.7011.2.6.kan-Bob.2014 z dnia 2014-10-27 do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie tj. do złożenia oświadczenia czy zgodnie z zapisami rozdziału 10 pkt 1 ppkt c) tiret 1 pracownicy Wykonawcy mający realizować zadanie jw. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub prowadzą działalność gospodarczą. Oferent miał dokonać powyższych uzupełnień w terminie do dnia 29 października 2014 r. do godz. 900. Warunku dotrzymano w dniu wskazanym w wezwaniu o godz. 755, poprzez przedłożenie oświadczenia podpisanego przez Pana Arkadiusza Miszkiewicz potwierdzające zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą.

4. Oferent – Dariusz Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TELNOW z siedzibą w Kuźni Raciborskiej :

a) na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.), został wezwany pismem nr ZP.271.IR.7011.2.7.kan-Bob.2014 z dnia 2014-10-27 do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie tj. do złożenia oświadczenia czy zgodnie z zapisami rozdziału 10 pkt 1 ppkt c) tiret 1 pracownicy Wykonawcy mający realizować zadanie jw. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub prowadzą działalność gospodarczą. Powyższych uzupełnień należało dokonać w terminie do dnia 30 października 2014 r. do godz. 900. Oferent przedłożył wymagane dokumenty w wymaganym terminie, mianowicie dnia 30 października 2014 r. do godz. 847. W ramach uzupełnień przedłożył wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem do wyjaśnień, które potwierdzają, że Pan Adam Kochmaniewicz – mający pełnić funkcję kierownika budowy - jest zatrudniony u Oferenta w wymiarze ½ etatu. Ponadto, jak wynika z treści uzupełnień do wyjaśnień cały zespół pracowników jest zatrudniony u Oferent a wymiarze od ½ do całego etatu.

b) na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) do złożenia wyjaśnień czy kosztorys przedłożony przez Wykonawcę zawiera poniżej wymienione prace zawarte w przedmiarze robót Zamawiającego:

- zgodnie z punktem 37d.1.3.4, wykonanie obsypki o grubości 30 cm.

- zgodnie z punktami od 41d.1.4 do 45d.1.4, wykonanie wykopów umocnionych,

- zgodnie z punktem 59d.1.4 zamawiający zażądał wykonania wierceń poziomych rurami o średnicy 365/8,0 mm, Oferent umieścił informację o wykonaniu wyżej określonej czynności rurami o śr. 323,9/7,1 mm,

- zgodnie z punktem 79d.1.5.1 i 81d.1.5.1, wykonania podsypki grubości 3 cm.

- zgodnie z punktem 90d.1.6, wykonania ogrodzenia z paneli stalowych,

- zgodnie z punktem 105d.2.1 wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Krotność = 0,2

- zgodnie z punktem 129d.2.2, wykonanie rozebrania podbudowy z kruszywa grubości 15 cm, mechanicznie – gr. 30 cm Krotność = 2,

- zgodnie z punktem 150d.2.4, wykonania wykopów umocnionych dł.214,66 m, Oferent nie umieścił w kosztorysie zapisu związanego z wykonaniem wykopów umocnionych oraz podał długość 214,44 m

- zgodnie z punktem 159d.2.4, wykonanie 3 przewiertów,

- zgodnie z punktem 164d.2.5, wykonanie ogrodzenia o rozstawie słupków 2,5 – 3 m,

- zgodnie z punktem 181d.2.6, wykonania nawierzchni z płyt o wymiarach 150x 30,

- zgodnie z punktem 185d.2.6, przy wykonaniu podbudowy w materiałach potrzebnych do zrealizowania ww. pracy nie widnieje pozycja zawierająca papę izolacyjną, czy powyższy brak nie powoduje zmniejszenia jakości podbudowy?

- zgodnie z punktem 207d.3.3.1, wykonania robót przy zapuszczaniu kręgów metodą studniarską ,

- zgodnie z punktem 213d.3.4, wykonanie wykopów umocnionych,

- zgodnie z punktem 215d.3.4 zamawiający zażądał wykonania wierceń poziomych rurami o średnicy 273/7,1 mm, Oferent umieścił informację o wykonaniu wyżej określonej czynności rurami o śr. 159,0/4,0 mm,

- zgodnie z punktem 220d.3.5, wykonanie ogrodzenia paneli obsadzonych w gniazdach cokołów o wys. do 2m o rozstawie słupków 2,5 – 3 m,

- zgodnie z punktem 221d.3.5 i 223d.3.6, wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni z kostki przy użyciu materiałów z demontażu i dodaniu 15% nowego materiału,

- zgodnie z punktem 224d.3.6, wykonanie podsypki,

- zgodnie z punktem 1d.1.1 przedmiaru na wykonanie przyłącza do działki nr 12/3, wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Krotność = 0,2

- zgodnie z punktem 11d.1.3 przedmiaru na wykonanie przyłącza do działki nr 12/3, wykonanie wykopów umocnionych,

- zgodnie z punktem 14d.1.3 przedmiaru na wykonanie przyłącza do działki nr 12/3, wykonanie przecisku pod istniejącym ogrodzeniem murowanym.

Termin na dokonanie powyższych uzupełnień został wyznaczony na dzień 30 października 2014 r. do godz. 900. Oferent przedłożył wymagane dokumenty w wymaganym terminie, mianowicie dnia 30 października 2014 r. do godz. 847, wyjaśniając, że niektóre błędy
w przedstawionym kosztorysie ofertowym wynikają z błędnego przedmiaru, na którym opierał się przy sporządzaniu kosztorysu. Ponadto w uzupełnieniach do wyjaśnień, oświadczył, że mimo błędów w kosztorysie ofertowym wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo, zgodnie z kosztorysem ofertowym.

c) na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej przez Wykonawcę ceny w złożonej ofercie z dnia 17.10.2014 r. Wykonawca zaoferował
w przedmiotowym zadaniu cenę w wysokości 2.037.000,00 zł brutto. W wezwaniu zaznaczono, że Zamawiający oceniając wyjaśnienia będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne oraz wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. Uzupełnień należało dokonać w terminie do dnia 30 października 2014 r. do godz. 900. Warunku dotrzymano poprzez złożenie w dniu 30 października 2014 r. o godz. 847, stanowiącego uzupełnienie wyjaśnień, które informuje że przedstawiona cena wyliczona jest realna i niezaniżona, a wyliczając ją Oferent brał pod uwagę fakt korzystania z własnego sprzętu, oświadczył również, że posiada wieloletnie doświadczenie potwierdzone pozytywnymi referencjami.

5. Oferent – Adrian Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z siedzibą w Głubczycach:

a) został na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.), wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie tj. przedstawić harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie z rozdziałem 11 punkt 4 podpunkt a) SIWZ. Wezwania dokonano pismem nr ZP.271.IR.7011.2.4.kan-Bob.2014 w dniu 2014-10-23 w terminie do dnia 27 października 2014r. do godz.1000. Przedmiotowych uzupełnień Oferent dokonał w dniu 27 października 2014 r. o godz.. 823, przedkładając brakujący harmonogram rzeczowo – finansowy.

b) został na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.), wezwany pismem nr ZP.271.IR.7011.2.5.kan-Bob.2014 z dnia 2014-10-27 do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie tj. do złożenia oświadczenia czy zgodnie z zapisami rozdziału 10 pkt 1 ppkt c) tiret 1 pracownicy Wykonawcy mający realizować zadanie jw. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub prowadzą działalność gospodarczą. Oferent miał dokonać powyższych uzupełnień w terminie do dnia 29 października 2014 r. do godz. 900. Powyższe braki zostały uzupełnione w dniu 28 października 2014 r. o godz. 1024 poprzez przedłożenie oświadczenia podpisanego przez Pana Adriana Bąk informujące, że pracownicy mający realizować zadanie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

6. W niniejszym postępowaniu złożono 2 ofert nie podlegającą odrzuceniu, Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, spełnili warunki udziału w postępowaniu i uzyskali następującą ilość punktów.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy
lub imię i nazwisko

           Liczba punktów

1

ELIN Arkadiusz Miszkiewicz Ul. Miodowa 15 47-206 Kędzierzyn - Koźle

        2.037.000,00 zł
P  =  ---------------------    x 100 pkt = 47,81 pkt
        4.259.832,03 zł

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, Ul. Sosnowiecka 11, 48 – 100 Głubczyce

         2.037.000,00 zł
P  =   --------------------    x 100 pkt = 70,38 pkt
         2.894.235,83 zł

 

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 12 listopada 2014 r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. ELIN Arkadiusz Miszkiewicz Ul. Miodowa 15 47-206 Kędzierzyn – Koźle,
  2. TELNOW Nowak Dariusz, Ul. Czarnieckiego 1, 47-420 Kuźnia Raciborska,
  3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, Ul. Sosnowiecka 11, 48 – 100 Głubczyce,
  4. a/a.