Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-09-09 - Nr ROL.7125.30.2014 - II przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż na własność - działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499 położona w Wysokiej

Branice, dnia 09.09.2014r.

Nr ROL.7125.30.2014

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 518. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszą zmianą )

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
  - działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499  położona we Wysokiej.
 2. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny  Nr 1 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 19, na pierwszym piętrze o pow. użytkowej: 35,20 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4. Do lokalu przynależy komórka składająca się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w budynku gospodarczym o pow. 11,80 m2. W zbywanym lokalu nie ma instalacji kominowej i wentylacyjnej. Zostanie ona wykonana staraniem i na koszt Kupującego na podstawie projektu opracowanego na zlecenie Sprzedającego.
 3. Udział w działce: 1200/10 000
 4. Cena ułamkowej części działki:      2.267,64 zł
 5. Wartość lokalu:                             9.654,06 zł
 6. Koszty przystosowania :                1.078,30 zł                         
 7. Cena nieruchomości łącznie:       13.000,00 zł
 8. Wadium:                                       1.300,00 zł
 9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 11/4 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 października 2014 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 6 października 2014 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                                        

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec