Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-06-04 - Nr ZP.271.IR.7021.1-pl.2.2014 - Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego - Budowa Parkowego Miejsca Spotkań w miejscowości Dzierżkowice

Branice, dnia 2014-06-04

Nr ZP.271.IR.7021.1-pl.2.2014

 

                                                                                   Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7021.1-pl.1014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa Parkowego Miejsca Spotkań w miejscowości Dzierżkowice"

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa Parkowego Miejsca Spotkań w miejscowości Dzierżkowice” zawiadamia, co następuje:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa Parkowego Miejsca Spotkań w miejscowości Dzierżkowice” złożona została 1 oferta:

Oferta nr 1 – Müller Jelcz – Laskowice Sp. z o.o.

                   Al. Młodych 40

                   55-230 Jelcz-Laskowice

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa Parkowego Miejsca Spotkań w miejscowości Dzierżkowice” za najkorzystniejszą została uznana :

oferta nr 1 złożona przez firmę Müller Jelcz –Laskowice Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach

którego opiewa na kwotę 78.501,60 zł netto, 96.556,97 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego. Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert (jest zarazem jedyną złożoną ofertą) uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 10.06.2014 r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

 

 

Otrzymują:

  1. Müller Jelcz –Laskowice Sp. z o.o. Al. Młodych 40, 55-230 Jelcz-Laskowice.
  2. a/a