Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-06-04 - ZP.271.OŚ.1.5.2014 - Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice

Branice, dnia 04.06.2014r.

ZP.271.OŚ.1.5.2014

 

                                                                                  Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.OŚ.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

oraz o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Pzp” zawiadamiam, że w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice” złożono 6 ofert:

 

1. Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “AGRAF”                          cena oferty brutto    -  51.679,62 zł
Rafał Skórka                                                                 cena oferty netto     -  47.851,50 zł
ul. Lecha 14
41-710 Ruda Śląska

 

2. Oferta nr 2

Firma Remontowo-Budowlana                                        cena oferty brutto    -     48.409,81 zł.
„UTIL”                                                                           cena oferty netto     -     44.823,90 zł.
Stanisław Zacłona
ul. Dolna 8, Ryczówek
32-310 Klucze

 

3. Oferta nr 3

Auto Złom Usługi pogrzebowe EDEN                              cena oferty brutto   -   48.198,60 zł.
Paź Bogusław                                                              cena oferty netto    -   44.628,33  zł
Świniary Stare BN
27-670 Łoniów

 

4. Oferta nr 4

REMONDIS Sp. z o.o.                                                    cena oferty brutto     -  42.865,50 zł
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa                                  cena oferty netto      -   39.690,28 zł
Oddział w Dąbrowie Górniczej
ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

 

5. Oferta nr 5

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.                                    cena oferty brutto     -   34.991,65 zł
Dobrów 8                                                                        cena oferty netto      -   32.399,68 zł
28-142 Tuczępy

 

6. Oferta nr 6

T-tel                                                                                cena oferty brutto     -   46.135,44 zł
Tomasz Wieczorek                                                          cena oferty netto      -   42.178,00 zł
ul. Podgórze 20/2
43-300 Bielsko Biała

 

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice” została wybrana :

 

oferta nr 5 złożona przez: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

 

Wykonawca przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie.

 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena o znaczeniu 100%, zaś wykonawca przedłożył ofertę z ceną 34.991,65 zł. Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów t.j. 100 pkt.

                           C min
                 An= -----------------  x 100 pkt x 100%
                            C n

 

                          34.991,65
                An= ----------------- x 100 pkt x 100%
                           34.991,65

                 An= 100 pkt

 

1. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “AGRAF”, Rafał Skórka ul. Lecha 14, 41-710 Ruda Śląska.

Wykonawca przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, została złożona w wymaganym terminie.

Zgodnie ze wzorem za kryterium ceny uzyskał następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

lub imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “AGRAF”, Rafał Skórka  ul. Lecha 14, 41-710 Ruda Śląska

34.991,65
An= ------------------ x 100
51.679,62  zł.

An= 67,71 pkt

 

2. Oferta nr 2 złożona przez Firma Remontowo Budowlana UTIL Stanisław Zaclona, Ryczówek, ul. Dolna 8, 32-310 Klucze

Oferta Firmy Remontowo Budowlanej UTIL została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo zamieszczenia w dniu 19 maja 2014 r. na stronie BIP Gminy Branice informacji o zmianie załącznika stanowiącego podstawę do wyliczenia ceny ofertowej Wykonawca nie uwzględnił tego faktu w formularzu ofertowym.

 

3. Oferent Bogusław Paź prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi pogrzebowe EDEN, Auto Złom, Bogusław Paź, AUTO ZŁOM został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp z powodu niewykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z obowiązkiem przedstawienia informacji dot. oświadczeń i dokumentów zgodnie z zapisami rozdziału IV, pkt. 4 ppkt c) SIWZ w zakresie planowanego kosztu netto i brutto wyszczególnionych dla posesji wskazanych w załączniku nr 7 SIWZ.

Wykonawca ten, w dniu 29.05.2014r. pismem nr ZP.271.OŚ.1.3.2014 został na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wezwany do uzupełnienia w/w dokumentów, w terminie do dnia 02.06.2014r. do godz. 900. Wykonawca nie uzupełnił jednak powyższego braku.

Tym samym Wykonawca Bogusław Paź zostaje wykluczony z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu z przyczyn szczegółowo przez Zamawiającego przedstawionych w pkt 3 niniejszego zawiadomienia.

Oferta Bogusław Paź została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo Zamówień publicznych z uwagi to, że została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim, a także na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co Zamawiający w sposób szczegółowy wskazał w pkt 3 niniejszego zawiadomienia.

 

4. Oferta nr 4 firmy - Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo zamieszczenia w dniu 19 maja 2014 r. na stronie BIP Gminy Branice informacji o zmianie załącznika stanowiącego podstawę do wyliczenia ceny ofertowej Wykonawca nie uwzględnił tego faktu w formularzu ofertowym. 

 

5. Oferta nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane T-tel, Tomasz Wieczorek ul. Pogórze 20/2, 43-300 Bielsko Biała.

Wykonawca przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, została złożona w wymaganym terminie.

 

Zgodnie ze wzorem za kryterium ceny uzyskał następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy lub imię i nazwisko

Liczba punktów

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane T-tel, Tomasz Wieczorek ul. Pogórze 20/2, 43-300 Bielsko Biała.

34.991,65
An= ------------------ x 100
46.135,44  zł.

An= 75,85 pkt

 

6. Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 10.06.2014 r. o godz. 1000. Wobec powyższego proszę o przybycie do Urzędu Gminy w Branicach
w terminie jak wyżej.

 

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 077/4868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “AGRAF” Rafał Skórka, ul. Lecha 14,  41-710 Ruda Śląska,
  2. Firma Remontowo-Budowlana „UTIL „Stanisław Zacłona, ul. Dolna 8, Ryczówek, 32-310 Klucze,
  3. Auto Złom Usługi pogrzebowe EDEN, Paź Bogusław, Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów,
  4. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza,
  5. Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8 , 28-142 Tuczępy,
  6. T-tel, Tomasz Wieczorek , ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko Biała,
  7. a/a.