Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-05-08 - ZP.721.IR.7011.1.przyk.2.2014 - Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego - Budowa podłączeń nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice

Branice, dnia 2014-05-08

Nr ZP.721.IR.7011.1.przyk.2.2014

 

                                                                                   Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.721.IR.7011.1.przyk.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa podłączeń nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice”

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice ZAWIADAMIA, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa podłączeń nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice”

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ww. zadanie złożona została 1 oferta, którą złożył Mirosław Bartocha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą :

„PROJEKT” Mirosław Bartocha

Ul. Żwirki i Wigury 6/2

48-304 Nysa

 

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa podłączeń nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice” za najkorzystniejszą została uznana:

 

oferta nr 1 PROJEKT” Mirosław Bartocha siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 6/2 w Nysie

 

którego oferta opiewa na kwotę 88.000,00 zł netto, 108.240,00 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia (jest jedyną ważną ofertą ), uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt. i jest zarazem jedyną ofertą złożoną w odpowiednim terminie w niniejszym postępowaniu.

3. Oferta Mirosława Bartocha prowadzącego firmę PROJEKT z siedzibą w Nysie zwierała niżej wymienione braki, i wymagała udzielenia wyjaśnień w kwestiach opisanych dalej, które jednak zostały uzupełnione i doprecyzowane przez oferenta i potwierdziły spełnienie przez tego oferenta warunków udziałów  w niniejszym postępowaniu :

1) nie przedłożył on wraz z ofertą, zgodnie z rozdziałem 11 pkt 3, myślnik trzeci SIWZ, dokumentów stwierdzających, podstawę do dysponowania osobą wskazaną w wykonaniu zamówienia, mianowicie Panem Mirosławem Brzezińskim wskazanym w „Wykazie osób”: wykonujących przy realizacji zadania czynności projektanta. W związku z powyższym w dniu 28.04.2014 r. został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp do uzupełnienia tego braku, w terminie do dnia 05.05.2014 r. do godz. 1500. Wykonawca uzupełnił braki przedkładając oświadczenie podpisane przez Mirosława Bartocha stwierdzające, że po wybraniu do realizacji zadania firmy PROJEKT, pełnienie funkcji drugiego projektanta zostanie zlecone Panu Mirosławowi Brzezińskiemu.

2) pismem nr ZP.721.IR.7011.1.przyk.1.2014 z dnia 28.04.2014 r. Wykonawca został wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie informacji zawartych w referencjach wystawionych dla Mirosława Brzezińskiego, dot. liczby wybudowanych przyłączy w inwestycji pn. „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu bory Niemodlińskie – budowa kanalizacji sanitarnej
w Niemodlinie. Etap VII”, w terminie do dnia 05.05.2014 r. do godz. 1500. Oferent Mirosław Bartocha ustosunkował się do powyższego wezwania w uzupełnieniach z dnia 05.05.2014 r. przedkładając poświadczenie z dn. 23.04.2014 r., mówiące o 93 szt. wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu bory Niemodlińskie – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VII” przyłączy.

3) w dniu 28.04.2014 r. Wykonawca został wezwany pismem nr ZP.721.IR.7011.1.przyk.1.2014 złożenie wyjaśnień dot. braku wskazania wykonania dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami przy ul. Wyzwolenia w Niemodlinie oraz na odcinku Jaczowice – Jakubowice. Powyższe projekty opisane są w przedłożonych przez Pana Mirosława Brzezińskiego referencjach, brak ich jednak w załączniku nr 5 do SIWZ. Termin złożenia wyjaśnień to 05.05.2014 r. do godz. 15.00.
W wyjaśnieniach przedłożonych dnia 5 maja 2014 r. Wykonawca poinformował, że zgodnie z pkt 5 załączonego listu referencyjnego „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku Jaczowice – Jakubowice oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Grabin” zawierała zmówienie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, a nie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

4) pismem nr ZP.721.IR.7011.1.przyk.1.2014 z dnia 28.04.2014 r. Wykonawca został wezwany do potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł. zgodnie z punktem 1 d) Rozdział 10 SIWZ poprzez przedłożenie potwierdzenie zapłaty polisy ubezpieczeniowej. W dniu 05.05.2014 r. w ramach uzupełnień Oferent przedłożył potwierdzenie transakcji zapłaty polisy serii TPP nr 30420578 oraz wyjaśnił, że polisa Serii TPP Nr 31289749 zapłacona została gotówką, co potwierdza dokument ww. polisy. Całość uzupełnień spełnia wymagania Zamawiającego.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 14.05.2014 r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

Otrzymują:

  1. „PROJEKT” Mirosław Bartocha Ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa,
  2. a/a