Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

03-04-2014r. - Ogłoszenie - Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.

Partnerstwo Nyskie 2020”
Gminy: Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce oraz Powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki

 


 

BZP.271.19.2014         Nysa, dnia  02 kwietnia 2014r.  

 

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została  udostępniona SIWZ.


 

Dotyczy  : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. „Partnerstwo Nyskie 2020”  realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych. (Ogłoszenie o zamówieniu 67071-2014  z dnia 28.03.2014)

 

Na podstawie art. 38  ust.4 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie w następujący sposób:

 

 

treść  punktu  5.2.2)  w brzemieniu :

 

Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej 4 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji przetargowych, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem których był wybór wykonawców dokumentów o charakterze strategicznym w zakresie planowania rozwoju strategicznego jednostek sektora publicznego. Zamawiający wymaga alby przynajmniej jedna ze wskazanych usług dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie.

 


zmienia się  na treść w brzmieniu :

Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej jedną usługę polegające na opracowaniu dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem której był wybór Wykonawcy  dokumentów o charakterze strategicznym w zakresie planowania rozwoju strategicznego jednostek sektora publicznego.

 


Przedmiotowe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców.


 

 

Zmiana niniejsza prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu dzisiejszym w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu.

 


 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 67071-2014 z dnia 2014-03-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nysa
Celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór Podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach..
Termin składania ofert: 2014-04-08

 

Numer ogłoszenia: 71195 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67071 - 2014 data 28.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. (077) 4080513, 4080553, fax. (077) 4080553.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).

 

• W ogłoszeniu jest: Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej 4 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji przetargowych, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem których był wybór wykonawców dokumentów o charakterze strategicznym w zakresie planowania rozwoju strategicznego jednostek sektora publicznego. Zamawiający wymaga alby przynajmniej jedna ze wskazanych usług dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie.

 

• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej jedną usługę polegające na opracowaniu dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem której był wybór Wykonawcy dokumentów o charakterze strategicznym w zakresie planowania rozwoju strategicznego jednostek sektora publicznego.