Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28-03-2014r. - Ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nysa, dnia 28-03-2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Numer ogłoszenia: 67071 - 2014;

data zamieszczenia: 28.03.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie , ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. (077) 4080513, 4080553, faks (077) 4080553.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nysa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór Podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować zespołem w składzie: Kierownik Zespołu osoba posiadająca: wykształcenie wyższe, 5-letnie doświadczenie zawodowe (z okresu 2007-2013), która kierowała zespołem przy pracach nad opracowaniem dokumentacji przetargowych, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem których wybór wykonawców dokumentów o charakterze strategicznym w zakresie planowania rozwoju jednostek sektora publicznego. Specjalista ds. zamówień publicznych osoba posiadająca: wykształcenie wyższe, 5-letnie doświadczenie zawodowe (z okresu 2008-2013), w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Specjalista ds. transportu osoba posiadająca: wykształcenie wyższe, 5-letnie doświadczenie zawodowe (z okresu 2007-2013) przy tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju szerokorozumianego transportu dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie badań i analiz społeczno-gospodarczych, formułowania celów rozwoju i określania sposobu ich realizacji lub w zakresie wdrażania dokumentów programowych i zarządzania programami rozwojowymi dla jednostek samorządu terytorialnego. Specjalista ds. rynku pracy osoba posiadająca: wykształcenie wyższe, 5-letnie doświadczenie zawodowe (z okresu 2007-2013) przy w tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju rynku pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie badań i analiz społeczno-gospodarczych, formułowania celów rozwoju i określania sposobu ich realizacji lub w zakresie wdrażania dokumentów programowych i zarządzania programami rozwojowymi dla jednostek samorządu terytorialnego. Specjalista ds. społecznych osoba posiadająca : wykształcenie wyższe, 5-letnie doświadczenie zawodowe (z okresu 2007-2013) przy w tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społecznego dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie badań i analiz społeczno-gospodarczych, formułowania celów rozwoju i określania sposobu ich realizacji lub w zakresie wdrażania dokumentów programowych i zarządzania programami rozwojowymi dla jednostek samorządu terytorialnego. Specjalista ds. planowania lub zarządzania strategicznego (lub pokrewne) osoba posiadająca : wykształcenie wyższe, 5-letnie doświadczenie zawodowe (z okresu 2007-2013) przy tworzeniu strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie badań i analiz społeczno-gospodarczych, formułowania celów rozwoju i określania sposobu ich realizacji lub w zakresie wdrażania dokumentów programowych i zarządzania programami rozwojowymi dla jednostek samorządu terytorialnego. Specjalista ds. kontaktów społecznych osoba posiadająca : wykształcenie wyższe, 5-letnie doświadczenie zawodowe (z okresu 2007-2013) w przygotowywaniu, moderowaniu i raportowaniu konsultacji społecznych lub w zakresie przygotowywania i prowadzenia konsultacji społecznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej 4 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji przetargowych, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem których był wybór wykonawców dokumentów o charakterze strategicznym w zakresie planowania rozwoju strategicznego jednostek sektora publicznego. Zamawiający wymaga alby przynajmniej jedna ze wskazanych usług dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia (Etap I , etap II) zostały określone w punkcie 4 SIWZ i § 3 wzoru umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) działania siły wyższej, 2) zmiany przepisów w poszczególnych branżach, 3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 4) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 2. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie oraz w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nysa.pl www.bip.nysa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat Zastępcy Burmistrza Nysy pok. nr 112 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie