Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-03-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Branicach

Branice, dnia 04.03.2014r

 

Wójt Gminy Branice
Ogłasza Konkurs
na stanowisko dyrektora
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach, ul. Słoneczna 8, 48-140 Branice

 

I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. Nr 184,poz. 1436 ze zmianami).

 

1 Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora , a w przypadku, o którym mowa w art. 36aust.4 oraz ust.3 z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( tjDz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), jeżeli nie przeprowadzono konkursu—przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

 

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) nie był karany karą dyscyplinarną, której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674ze zmanami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w ar. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r . Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. 164, poz. 1365, ze zmanami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r Nr 14, poz. 114 ze zmanami).

 

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-9

3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkól lub placówek może zajmować osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)- - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej,

2) ukończył studia magisterskie,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6) spełnia wymagania określone w kt 1 ppkt 2,5,7,i 9

4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkól lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2001r, Nr 79, poz. 854, ze zmianami),spełniający wymagania określone
w rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II Wskazanie wymaganych dokumentów    

 

Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2.poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem

4.oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w pkt.3,

5.oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7.oświadczenie , że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8. oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznym, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( Dz.U. z 2005, Nr 14, poz.114, z późn.zm.).

10.oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007 Nr 63, poz. 425 ze zmianami).

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12.oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela akademickiego,

13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674 ze zmianami)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (dz.U.z 2002r Nr 101, poz.926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III. Inne informacje

 

1. Oferty należy składać w: Urzędzie Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w zamkniętych kopertach z podanym adresem i dopiskiem „ konkurs” ( podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy w terminie do 25 marca 2014r. do godz.15.00

2. Informacja  o sposobie ogłoszenia o konkursach zostanie umieszczona na:

a) tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy Branice i na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice.

b) tablicy ogłoszeń placówki, w której ogłaszany jest konkurs.

3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Branice.

 

Postępowanie konkursowe odbędzie się w Urzędzie Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w dniu 31 marca 2014r o godz. 11.00 na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach , ul Słoneczna 8, 48-140 Branice

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

PDFKonkurs na stanowisko dyrektora - ZGS - 04-03-2014.pdf (39,75KB)