Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-05-28 - Zapytanie ofertowe nr 1/RPOZ/2024 na wykonanie zamówienia: Remont zabytkowych elewacji Kościoła św. Marii Magdaleny w Lewicach

Branice, dnia 28.05.2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/RPOZ/2024
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Lewicach zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Remont zabytkowych elewacji Kościoła św. Marii Magdaleny w Lewicach”

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marii Magdaleny
z siedzibą: Bliszczyce 113, 48-140 Branice
NIP: 7481528898, REGON: 040071351
Województwo: opolskie
Powiat: głubczycki
Gmina: Branice
reprezentowana przez: ks. Mariana Błaszczoka – osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego
nr telefonu: 663 628 338
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 1. Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, transparentności i przejrzystości postępowania, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. - Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).
 2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
 3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO).
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
 
III. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzące do wyboru oferenta – Wykonawcy inwestycji zostaje upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy w Branicach – www.branice.pl

 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Remont zabytkowych elewacji Kościoła św. Marii Magdaleny w Lewicach”

 1. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV)
  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
  45262110-5 Demontaż rusztowań
  45262120-8 Wznoszenie rusztowań
  45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
  45320000-6 Roboty izolacyjne
  45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  45410000-4 Tynkowanie
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
  45421120-1 Instalowanie progów
  45421130-4 Instalowani drzwi i okien
  45442100-8 Roboty malarskie
  45442110-1 Malowanie budynków
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 2. Opis inwestycji:
  Przedmiotem zamówienia jest : „Remont zabytkowych elewacji Kościoła św. Marii Magdaleny w Lewicach”. W ramach prac przewidziano nałożenie tynków renowacyjnych, roboty wykończeniowe oraz wykonanie schodów. Zakres prac objętych zapytaniem zgodnie z przedmiarem robót, pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 744/N/2023 oraz Pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Głubczyckiego nr 205/2023
 3. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego lub patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych, pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.
 4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30.11.2024r.
 5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Oferent może zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi. Okres ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Oferta oferenta, który zaoferuje krótszy okres gwarancji zostanie odrzucona.
 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 8. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 10. Zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie oględzin obiektu kościoła w obecności przedstawiciela Zamawiającego, ks. Marian Błaszczok po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem tel.: 663 628 338.
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1.1. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2022.840 ze zm.) zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.
1.2. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania.
Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 zadanie/pracę polegającą na przeprowadzeniu prac remontowych, konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku
1.3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o kwocie ubezpieczenia nie mniejszej niż kwota wynikająca ze złożonej oferty.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczających:
2.1. w zakresie określonym w podpunkcie 1.1. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarygodność takiego oświadczenia (dane wskazywanej osoby/wskazywanych osób wraz z
kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia).
2.2 w zakresie określonym w podpunkcie 1.3. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarygodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych prac wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – np. w formie konserwatorskich protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.)
2.3 w zakresie określonym w podpunkcie 1.4 spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia, potwierdzenie posiadanego aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o kwocie ubezpieczenia nie mniejszej niż wynikająca ze złożonej oferty.
3. Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w rozdziale V pkt 1, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w rozdziale V pkt 2, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie.
4. Ponadto Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi, który:
a) nie złożyły kompletnej oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
b) złożyły ofertę podpisaną przez nieupoważnioną osobę,
c) złożyły więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

 
VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Kryterium oceny Opis kryterium Waga – udział
w ocenie
1. Cena Cena brutto oferty za realizację
przedmiotu zamówienia
80%
2. Okres gwarancji i
rękojmi
Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi za wady, określony w
miesiącach, liczony od dnia odbioru końcowego bez uwag
20%

1) Liczba punktów za kryterium „cena” będzie liczona wg poniższego wzoru:
1) Liczba punktów = cena brutto oferty z najniższa ceną / cena brutto badanej oferty x 100 pkt x 80 %
2) Liczba punktów za kryterium „okres gwarancji i rękojmi” będzie przyznawana w następujący sposób:
a) Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący od 36 do 43 miesięcy – 5 pkt tj. 5%
b) Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący od 44 do 51 miesięcy – 10 pkt tj. 10%
c) Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący od 52 do 59 miesięcy – 15 pkt tj. 15%
d) Zaoferowany okres gwaranci i rękojmi wynoszący 60 miesięcy – 20 pkt tj. 20%

 
VII. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAŁDANIA OFERT
 1. 1. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 28 czerwca 2024 r. do godziny 9.00, w formie:
  - papierowej na adres Zamawiającego Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marii Magdaleny Lewice, Bliszczyce 113, 48-140 Branice
  1) Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego)
  2) Ofertę należy złożyć w formie papierowej, umieszczając ją w jednej zamkniętej kopercie:
  a) osobiście w siedzibie Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marii Magdaleny Lewice z siedzibą: Bliszczyce 113, 48-140 Branice
  b) listownie na adres: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marii Magdaleny Lewice z siedzibą: Bliszczyce 113, 48-140 Branice
  Na kopercie należy umieścić:
  nazwę i adres Zamawiającego,
  nazwę i adres oferenta - Wykonawcy,
  nazwę inwestycji: „Remont zabytkowych elewacji Kościoła św. Marii Magdaleny w Lewicach”
  3) Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania oferenta - Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów (CEiDG lub KRS),oferta, należy dołączyć pełnomocnictwo.
  4) W oryginale należy złożyć:
  a) formularz ofertowy (załącznik nr 1),
  b) oświadczenia z działu V ( załącznik nr 6)
  5) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy złożyć:a) dokumenty potwierdzające doświadczenie,
  b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje/uprawnieniach osób skierowanych do realizacji inwestycji,
  c) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta - Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
  d) dokumenty potwierdzającego wniesienia wadium,
  e) polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 2. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
 3. Oferta powinna być złożona w języku polskim i w formie pisemnej.
 
IX. PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA
 1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje środki pochodzące z wkładu własnego zapewnionego przez Gminę Kietrz oraz z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (PolskiLad).
 2. Zamawiający przewiduje zaliczkowanie zamówienia w wysokości do 10 % wartości brutto przedmiotu umowy (wypłata z wkładu własnego) na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
 3. Pozostała część wynagrodzenia umownego (wartość dofinansowania z promesy) zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem wypłaconej wcześniej części wynagrodzenia, po dokonaniu odbioru końcowego zadania i okazaniu protokołu odbioru końcowego.
 4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji (90% wartości zadania – dofinansowanie z RPOZ) nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

  Szczegółowe warunki płatności oraz realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi integralną część Postępowania Zakupowego – zał. Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 
X. DODATKOWE INFOMACJE
 1. Oferent składając ofertę jest z nią związany przez 45 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
 2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni oferenci, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający może żądać od oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając oferentowi odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
 6. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze oferenta - wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminiepełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodnez prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.
 7. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.
 8. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki,w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla oferenta, oryginalność projektu oferenta (a także przedstawione dowody).
 10. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Za mawiającego.
 11. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert opublikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie prowadzącego zamówienie.
 12. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie oferentowi, którego ofertę wybrano.
 13. Ewentualne spory w relacjach z oferentami o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne metody rozwiązania sporów.
 14. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z oferentem - Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
 15. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.
 16. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia,  przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.
 17. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy.
 18. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a oferent nie był w stanie ich przewidzieć. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków za- mówienia podstawowego.
 19. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że oferenta robót dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez oferenta - Wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
 20. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie oferenta - Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty oferent ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
 21. Wszelkie ewentualne koszty powstałe w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie oferenta.
 
XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marii Magdaleny Lewice z siedzibą: Bliszczyce 113, 48-140 Branice
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
3) dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, niekrótszy niż okres przewidziany w przepisach o archiwizacji;
6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego przysługuje:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 17 RODO w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1- 3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; wystąpieniez żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

 

Załączniki:
 1. Formularz oferty.
 2. Przedmiar robót.
 3. Decyzja pozwolenie na budowę z dnia 11.07.2022 r. Starostwo Powiatowe Głubczyce Nr 180/2022
 4. Decyzja nr 293/N/2021 Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków znak ZN.5142.483.2021.W1z dnia 26.05.2022 r.
 5. Wzór umowy.
 6. Wzory oświadczeń.
 7. Promesa wstępna NR Edycja2RPOZ/2023/8136/PolskiLad.

 

Lewice, 27.05.2024 r.
/-/ ks. Marian Błaszczok

 

Załączniki

PDFZAPYTANIE-OFERTOWE-KOŚCIÓŁ-LEWICE.pdf (384,74KB)
DOCXZałącznik-nr-1-Formularz-oferty.docx (51,82KB)
PDFZałącznik-nr-2-Przedmiar-robót-Kościół-Lewice.pdf (1,37MB)
PDFZałącznik-nr-3-Decyzja-nr-205_2023-pozwolenie-budowlane.pdf (1,68MB)
PDFZałącznik-nr-4-Pozwolenie-konserwatorskie-nr-744_N_2023.pdf (1,65MB)
PDFZałącznik-nr-5-Umowa-z-wykonawca-projekt.pdf (296,14KB)
DOCXZałącznik-nr-6-osświadczenia.docx (58,98KB)
PDFZałącznik-nr-7-Promesa-wstępna-NR-Edycja2RPOZ_2023_8136_PolskiLad.pdf (829,39KB)