Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-05-15 - BG.7010.07.2024.BS - Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia: Rozbiórka dwóch basenów (mniejszego i większego) oraz budynków położonych w miejscowości Branice, na działkach nr 152/16 i 153/10.

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
dokonywania zakupu dostaw,

usług oraz robót budowlanych
- Wzór Zapytania cenowego dla zamówień
o wartości z przedziału cenowego:
od 80.000 PLN do 130.000 PLN netto

 

Branice, dnia 15.05.2024r.

 

Znak sprawy: BG.7010.07.2024.BS                                                                                                 

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE/FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zamawiający: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Rozbiórka dwóch basenów (mniejszego i większego) oraz budynków położonych w miejscowości Branice, na działkach nr 152/16 i 153/10.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach:
  Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa rozbiórki basenów
  Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa rozbiórki budynków

 

 1. Termin realizacji zamówienia:
  Po spełnieniu poniższych warunków:
  -  dla niecek basenów: do 2 tygodni od zawarcia umowy z wykonawcą
  -  dla budynku technicznego basenów i budynku nr 7: do 2 tygodni od dezaktywacji czynnej instalacji elektrycznej zlokalizowanej wewnątrz budynku (po stronie Zamawiającego)
  UWAGA!
  Rozbiórka basenów determinuje rozpoczęcie odrębnej inwestycji: budowę street workout oraz utwardzenie terenu i montaż urządzeń małej architektury, w lokalizacji po basenach.
  Zamawiający aktualnie prowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w tym zakresie.
  Planowane rozpoczęcie prac: czerwiec 2024r.
  Dezaktywacja instalacji elektrycznej zlokalizowanej wewnątrz budynku technicznego basenów - planowana w czerwcu 2024r.

 

 1. Okres gwarancji: 5 lat

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, Branice pok. nr 20 (sekretariat) w terminie do 27.05.2024r. do godz. 09:00

 

 1. Termin otwarcia ofert: 27.05.2024r. godz. 09:30

 

 1. Warunki płatności: po protokolarnym odbiorze robót będącym podstawą do wystawienia jednej faktury końcowej. Płatność przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę do 30 dni od daty wystawienia i dostarczenia faktury VAT

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Beata Sakwerda, , tel. 519 762 839

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim (z wykorzystaniem niniejszego formularza).

 

 1. Sposób rozliczeń: Obowiązywać będzie rozliczenie ryczałtowe w PLN.

 

 1. Dodatkowe wymogi ofertowe: wraz z wypełnionym formularzem cenowym Wykonawca złoży: dokument potwierdzający uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie rozbiórek i wyburzeń (KRS, zaświadczenie z CEIDG, inne).

 

 1. Kryteria oceny oferty: ………100% cena……

 

 1. Dodatkowe uwagi:
 1.  Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie oraz wymaga się analizy dokumentacji projektowej- jej części opisowej i graficznej, a także specyfikacji technicznej, w celu uwzględnienia w ofercie wszystkich elementów robót i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia;
 2. Prace prowadzone będą ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, w tym zachowaniem przepisów BHP i p.poż. na pełną odpowiedzialność Wykonawcy.
 3. Za uszkodzenia wskutek prowadzonych robót urządzeń obcych znajdujących się na terenie działki odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który będzie zobowiązany usunąć je na własny koszt w porozumieniu z ich właścicielem/administratorem.
 4. Za ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 5. Jeżeli po protokolarnym przekazaniu uprzednio zajętej działki ujawnią się wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót Wykonawca robót na wezwanie Urzędu Gminy w Branicach usunie na własny koszt stwierdzone wady w wyznaczonym terminie.
  W razie zwłoki w usunięciu wad Urząd Gminy w Branicach wykona niezbędne roboty a kosztami obciąży zajmującego działkę (działki).
 6. Przekazanie i odbiór działki (działek) nastąpi protokolarnie w obecności obu stron.
 7. Za okres zajęcia uważa się okres od dnia protokolarnego przekazania do dnia przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokołem odbioru do tut. Urzędu.
 8. Utylizacja odpadów – na koszt i w zakresie Wykonawcy. Zostanie udokumentowana kartami przekazania i utylizacji odpadów od podmiotu, który posiada odpowiednie zezwolenie na gospodarowanie odpadami,
 9. Po wykonaniu robót teren rozbiórki oraz przylegający należy doprowadzić do należytego stanu. Przez stan należyty rozumie się uporządkowanie terenu wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren bez pozostałych na powierzchni i w gruncie elementów rozbiórki, teren powinien być uporządkowany i wyrównany, wszelkie wykopy zasypane, a zasypka zagęszczona.
 10. Złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
 11. Zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Branice.
 12. Zamawiający uprawniony jest do umorzenia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Treść oferty:

13.1.  Nazwa wykonawcy...................................................................................................

13.2.  Adres wykonawcy…………………………………………………………………

13.3.  NIP       …………………………………………………………………………..

13.4.  REGON......................................................................................................................

13.5.  Nr rachunku bankowego…………………………………………………………..

13.6.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę netto.................................... zł (słownie złotych............................................................

……………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT................................. zł (słownie złotych............................................................

…………………………………………………………………………………………….)

Cenę brutto………………………………. zł (słownie złotych ……………………………………………………………………………………………..)

 

13.7.   Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

13.8.   Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją odnośnie przetwarzania danych osobowych.

13.9.   Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………………

13.10. Okres gwarancji……………………………………………………………….

13.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

13.12. Deklaruję, iż ………………………………………………………………………

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ……….……………………………………………

                                (Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

PDFProtokół-porównania-złożonych-ofert-2024-05-27.pdf (580,49KB)

 

Załączniki

PDFZapytanie-cenowe-rozbiórka basenów i budynku technicznego-sig.pdf (296,14KB)
DOCZapytanie-cenowe-rozbiórka basenów i budynku technicznego.doc (79,50KB)
ZIPZałącznik nr 1 - Dokumenatcja projektowa_rozbiórka basenów Branice.zip (7,31MB)
ZIPZałącznik nr 2 - Dokumenatcja projektowa_rozbiórka budynków Branice.zip (5,95MB)

 

 

 

 

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Branice z siedzibą w Branicach przy ul. Słowackiego 3.

2.  Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminie Branice jest Jolanta Misiurka tel: 77 4868250 w. 10, e-mail: iod@branice.pl.

3.  Dane osobowe oferenta będącego osobą fizyczną lub reprezentantów oferenta, który nie jest osobą fizyczną, obejmujące imię i nazwisko, uzyskane przez Wójta Gminy Branice przetwarzane będą w celu realizacji powierzonego zadania publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia postępowania celem wyłonienia wykonawcy i zawarcia oraz realizacji umowy lub zlecenia.

4.  Pani/Pana dane osobowe są udostępniane innym odbiorcom danych osobowych Odbiorcami danych mogą być:

- podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5.  Wójt Gminy Branice nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia powierzonego zadania, a także przechowywane będą przez okres istnienia obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danych.

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy lub udzielenia zamówienia.

10. Dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora od oferenta, którzy złożył ofertę w postępowaniu.