Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Branice, dnia 2014-02-20

Nr ZP.271.IR.7021.1-Sz.8.2014

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7012.1-Sz.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa zadaszenia na łącznik między budynkiem gimnazjum a salą gimnastyczną w miejscowości Branice”

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1), 2) i 3)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice zawiadamia, co następuję odnośnie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa zadaszenia na łącznik między budynkiem gimnazjum a salą gimnastyczną w miejscowości Branice”:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa zadaszenia na łącznik między budynkiem gimnazjum a salą gimnastyczną w miejscowości Branice” złożono 7 ofert :

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane MUREX

                        Tomasz Rosowiecki

                        Klisino 132

                        48 – 100 Głubczyce

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe „BUDMED” Spółka z o.o.

                        ul. Chopina 16

                        47 – 400 Racibórz

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

                        Zakład Robót Budowlanych „PERFEKT” Sikorski Andrzej

                        Ul. Kościuszki 40

                        48 – 135 Dzierżysław

Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

                        „EMBUD” Michał Żychoń

                        Ul. Stelmacha 9

                        48 – 100 Głubczyce

Oferta nr 5 – RADOBUD Radosław Wandzel

                        Burgrabice 90

                        48 – 355 Burgrabice

Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych

                        Tomasz Gatner

                        Ul. Ogrodowa 4

                        48 – 140 Branice

Oferta nr 7 – Usługi Inżyniersko – Budowlane

                        „BUDMISTRZ”

                        Piotr Górski

                        Ul. Piastowska 41 A/8

                        47 – 200 Kędzierzyn - Koźle

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa zadaszenia na łącznik między budynkiem gimnazjum a salą gimnastyczną w miejscowości Branice” za najkorzystniejszą została uznana :

oferta nr 1 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane MUREX
z siedzibą w Klisinie

którego oferta opiewa na kwotę 75.953,96 zł netto, 93.423,37 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego. Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

 

3. Oferent Tomasz Rosowiecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MUREX Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane z siedzibą w Klisinie został wezwany zgodnie z punktem 4 c) punktu 10.18 SIWZ do złożenia oświadczeń w trybie art. 26 ust. 3 Pzp określających podstawę do dysponowania w niniejszym posterowaniu osobą Pana  Mirosława Zygmunt, mającego uprawnienia kierownika budowy. Pan Mirosław Zygmunt został wskazany jako kierownik budowy również w ofercie złożonej przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „EMBUD” Michał Żychoń z siedziba w Głubczycach, w związku z powyższym należało uzupełnić informację w zakresie podstawy do dysponowania ww. osobą. Przedmiotowe dokumenty Oferent miał przedłożyć w terminie do dnia 12 lutego 2014 r. do godz. 12.00. Wykonawca dokonał uzupełnień dnia 12.02.2014 r. przedkładając kserokopię umowy zlecenia nr 1/14/Zlec z dnia 01-02-2014 zawartej pomiędzy zleceniodawcą Tomaszem Rosowieckim reprezentującym Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MUREX oraz Mirosławem Zygmunt w zakresie wykonywania czynności kierownika budowy na rzecz określonego powyżej zleceniodawcy. W ramach uzupełnień przedłożono również oświadczenie podpisane przez Pana Mirosława Zygmunt potwierdzające gotowość do wykonywania obowiązków kierownika budowy na rzecz firmy: Przedsiębiorstwo Remontowo –Budowlane MUREX Rosowiecki Tomasz Klisino 132.

 

4. Oferent Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe „BUDMED” Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu został wezwany do wskazania powierzchni budynków w robotach związanych z wykonaniem zadania pn. „Adaptacja poddaszy na mieszkania na wynajem
w budynku przy ul. Eichendorfa 25-31 w Raciborzu” oraz „Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego zlokalizowanego w Rudniku ul. Jodłowa Nr działki 58/37” w dniu 11.02.2014 r., wskazanych  w wykazie wykonanych robót budowlanych, o oświadczenia związane z: określeniem powierzchni budynków wykonanych robót budowlanych w terminie do dnia 13.02.2014r. do godz. 12.00. Wykonawca uzupełnił powyższy brak przedkładając  nowy wykaz zrealizowanych robót ze wskazaniem powierzchni budynków, jednakże odpowiadał on w całości treści tegoż załącznika złożonego już z ofertą, posiadając jedynie dodatkowo treść o której uzupełnienie zwrócił się do Oferenta Zamawiający, oraz był opatrzony datą sporządzenia z dnia 3.02.2014 r.

 

5. Oferent Andrzej Sikorski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Zakład Robót Budowlanych „PERFEKT” Sikorski Andrzej z siedzibą w Dzierżysławiu został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ) ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu niespełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z wykazaniem przez Wykonawcę posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaganej przez Zamawiającego a związanej z posiadaniem przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł. w zakresie określonym zamówieniem.

W dniu 11.02.2014 r. Wykonawca został na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wezwany do uzupełnienia dokumentu polisy poprzez przedstawienie oświadczeń lub  dokumentów dotyczących potwierdzenia zapłaty polisy ubezpieczeniowej w terminie do dnia 13 lutego br. do godz. 12.00. Wezwany nie uzupełnił braków w wyznaczonym terminie, tym samym nie potwierdził spełnienia powyższego warunku wynikającego z zapisów pkt 9.1. pkt 4) w zw. z pkt  10.11. SIWZ.

 

Oferta Andrzeja Sikorskiego została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy
z uwagi na wykluczenie tego Wykonawcy z powodów wskazanych powyżej w pkt 5 niniejszego zawiadomienia, a także na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych gdyż jej treść - załącznika nr 3 do SIWZ w postaci wykazu wykonanych robót budowlanych, była niezgodna z treścią SIWZ gdyż nie wskazywała powierzchni budynków przy realizowanych robotach budowlanych.  

Oferent wykazał w ofercie cztery inwestycje bez wskazania powierzchni budynków, dlatego też w dniu 11.02.2014 r. został wezwany do uzupełnienia tegoż wykazu o oświadczenia związane z: określeniem powierzchni budynków wykonanych robót budowlanych
w terminie do dnia 13.02.2014r. do godz. 12.00. Wykonawca nie uzupełnił powyższego braku w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

 

6. Oferent Michał Żychoń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „EMBUD” z siedzibą w Głubczycach

a) został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez wykazanie  dysponowania wiedzą i doświadczeniem w postaci wykonanych przez niego robót budowlanych wraz z referencjami, oraz zdolnościami finansowymi w postaci informacji banku potwierdzającej zdolność kredytową Oferenta, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  stawianymi przez Zamawiającego w treści pkt 9. 1 ppkt 2), 3) i 4) SIWZ.

            Oferent w przedłożonej ofercie przedstawił zobowiązanie Daniela Maćko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BETBRUK Daniel Maćko z siedzibą w Głubczycach do dysponowania wiedzą i doświadczeniem zobowiązującego się w postaci wykonanych przez niego robót budowlanych wraz z referencjami, zdolnościami finansowymi w postaci informacji banku potwierdzającej zdolność kredytową oraz potencjałem technicznym w postaci maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania zamówienia. Zamawiający pismem z dnia 07.02.2014 r. wezwał Wykonawcę do wykazania dysponowania powyższymi zasobami zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 4 b-d punktu 10.18 SIWZ dotyczących udowodnienia przez Wykonawcę, iż stosunek łączący go z Danielem Maćko prowadzącym Firmę BETBRUK z siedzibą w Głubczycach gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych  zasobów i  dysponowanie  zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia w zakresie sposobu wykorzystania wskazanych zasobów przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku łączącego wykonawcę z Firmą BETBRUK oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Ponadto Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedłożenia dokumentów w oparciu, o które będzie on dysponował osobą Pana  Mirosława Zygmunt, mającego uprawnienia kierownika budowy. Oferent wskazał bowiem w załączniku do SIWZ pn. „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania” osobę Mirosława Zygmunt, który miał pełnić w wykonaniu zadania funkcję kierownika budowy, jednakże ze względu na brak wskazania podstaw do dysponowania ww. osobą oraz na fakt umieszczenia w charakterze kierownika budowy osoby Pana Mirosława Zygmunt również w ofercie przedłożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MUREX Tomasz Rosowiecki, Oferent został w dniu 07.02.2014 wezwany do wskazania podstawy do dysponowania osobą Mirosława Zygmunt.

Przedmiotowe dokumenty należało przedłożyć do dnia 12 lutego 2014 do godz. 12.00. Wykonawca nie uzupełnił powyższych braków, tym samym nie wykazał spełnienia  warunków udziału w postępowaniu wymienionym powyżej w pkt 6.a) niniejszego zawiadomienia, gdyż Wykonawca ten nie udowodnił, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz nie udowodnił że stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem – Danielem Maćko gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów, jak również nie wykazał podstawy dysponowania osobą Mirosława Zygmunt, który miał pełnić funkcję kierownika budowy.

 

b) Dodatkowo Oferent ten wykazał w ofercie cztery inwestycje bez wskazania powierzchni budynków, dlatego też  w dniu 07.02.2014 r. został wezwany do uzupełnienia tegoż wykazu o oświadczenia związane z: określeniem powierzchni budynków wykonanych robót budowlanych w terminie do dnia 12.02.2014r. do godz. 12.00. Wykonawca nie uzupełnił powyższego braku.

c) Ponadto w związku z umieszczeniem w kosztorysie ofertowym zapisów odbiegających treścią od przedmiaru robót będącego załącznikiem do SIWZ Wykonawca został w dniu 07.02.2014 r. wezwany o :

- wyjaśnienie czy zapis w pozycji 62 kosztorysu ofertowego „Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) – biegunowy w rozdzielnicach” jest tożsamy (spełnia takie same funkcje) z „Przekaźnikiem bistabilnym PB300” wskazanym w pozycji nr 3 obmiaru stanowiącego załącznik do SIWZ,

- wyjaśnienie czy wycenione w poz. 72 przebijanie otworów o śr. 80 mm o długości do 1 ½ ceg. w ścianach lub stropach z cegły jest tożsame z żądaną przez Zamawiającego śr. 25 mm określoną w poz. 13 obmiaru, stanowiącą załącznik do SIWZ.

Powyższe braki należało uzupełnić do dnia 12 lutego 2014 do godz. 12.00. Wykonawca nie dokonał żądanych uzupełnień.

 

Oferta złożona przez Wykonawcę Michała Żychoń została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wykluczenie tego Wykonawcy z powodów wskazanych powyżej w pkt 6 podpunkt a) niniejszego zawiadomienia, oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z zapisami punktu 9.3 SIWZ z powodu niezgodności przedłożonej oferty z treścią SIWZ z powodów przedstawionych w punkcie 6 podpunkt b-c) niniejszego zawiadomienia.

 

7. Oferent Radosław Wandzel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RADOBUD z siedzibą w Burgrabicach został wezwany w dniu 11.02.2014 do :

a) przedłożenia uzupełnień w zakresie powierzchni budynków,  zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.. Oferent wykazał w ofercie cztery inwestycje bez wskazania powierzchni budynków, został wezwany do uzupełnienia powyższego wykazu o oświadczenie związane z: określeniem powierzchni budynków wykonanych robót budowlanych w terminie do dnia 13.02.2014r. do godz. 12.00. Wykonawca uzupełnił ten brak poprzez przedłożenie w dniu 13 luty 2014 r. pisma wskazującego powierzchnie budynków, w których wykonano przedmiotowe roboty.

b) wykazania dysponowania zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 4 b-c punktu 10.18 SIWZ dotyczących udowodnienia przez Wykonawcę, iż stosunek łączący go
z Bogdanem Wandzel prowadzącym Firmę Wanbud z siedzibą w Burgrabicach 90A gwarantuje rzeczywiste wykorzystanie zasobów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia w zakresie sposobu wykorzystania wskazanych zasobów przy wykonywaniu zamówienia i charakteru stosunku łączącego wykonawcę z Firmą Wanbud. Wykonawca spełnił warunek poprzez przedłożenie w dniu 13 luty 2014 r. oświadczenia podpisanego przez Bogdana Wandzel i Radosława Wandzel o gotowości do podpisania umowy w zakresie wykorzystania zasobów pomiędzy ww. osobami, w przypadku wybrania
w przetargu oferty złożonej przez Radosława Wandzel.

 

8. Oferent Tomasz Gatner prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych:

a) został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do przedłożenia uzupełnień w zakresie powierzchni budynków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.. Oferent wykazał w ofercie trzy inwestycje bez wskazania powierzchni budynków, został wezwany do uzupełnienia powyższego wykazu o oświadczenie związane z określeniem powierzchni budynków wykonanych robót budowlanych  w terminie do dnia 13.02.2014r. do godz. 12.00. Wykonawca uzupełnił powyższy wykaz poprzez przedłożenie w dniu 13 luty 2014 r. oświadczenia wskazującego powierzchnie budynków, w których wykonano przedmiotowe roboty.

b) został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp o przedłożenie potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dot. prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł. zgodnie z punktem 9.1 podpunkt 4 SIWZ poprzez przedłożenie potwierdzenia zapłaty polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca w swojej ofercie przedstawił polisę wystawioną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26.03.2013 r. bez potwierdzenia jej opłacenia, w związku z powyższym został wezwany do uzupełnienia braku w dniu 11.02.2014 w terminie do 13 lutego 2014 do godz. 12.00. Wykonawca dokonał uzupełnienia przedkładając w dniu 12 luty 2014 r. potwierdzenie dokonania przelewu bankowego opłacającego polisę.

c) został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp o przedłożenie dokumentów zgodnych
z treścią SIWZ zgodnie z zapisami punktu 9.3 w związku z punktem 10.17 SIWZ w zakresie przedłożenia wraz z ofertą parafowanej umowy. Wykonawca w swojej ofercie przedłożył umowę podpisaną lecz nie parafowaną, w związku z powyższym został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego braku w dniu 20 luty 2014 r. w terminie – 20 luty do godz. 10.00. Oferent dokonał uzupełnień przedkładając 20 lutego 2014 r. o godz. 8.00 parafowaną umowę.

 

9. W niniejszym postępowaniu złożono oferty nie podlegające odrzuceniu, wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, spełnili warunki udziału w postępowaniu i uzyskali następującą ilość punktów.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

lub imię i nazwisko

Liczba punktów

2

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe „BUDMED” Spółka z o.o. ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz

             93.423,37 zł

P  =   -----------------    x 100 pkt = 82,86 pkt

             112.751,39

5

RADOBUD Radosław Wandzel Burgrabice 90 48 – 355 Burgrabice

            93.423,37 zł

P  =   -----------------   x 100 pkt = 87,15 pkt

             107.191,86

6

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner, Ul. Ogrodowa 4, 48 – 140 Branice

            93.423,37 zł

P  =   -----------------    x 100 pkt = 88,19 pkt

            105.936,46

7

Usługi Inżyniersko – Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski Ul. Piastowska 41 A/8 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle

            93.423,37 zł

P  =   -----------------    x 100 pkt = 83,02 pkt

            112.536,53 zł

 

10. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 26 luty 2014 r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane MUREX Tomasz Rosowiecki, Klisino 132, 48 – 100 Głubczyce,
  2. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe „BUDMED” Spółka z o.o. ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz
  3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Zakład Robót Budowlanych „PERFEKT” Sikorski Andrzej, Ul. Kościuszki 40, 48 – 135 Dzierżysław
  4. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „EMBUD” Michał Żychoń Ul. Stelmacha 9, 48 – 100 Głubczyce
  5. RADOBUD Radosław Wandzel Burgrabice 90 48 – 355 Burgrabice
  6. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner, Ul. Ogrodowa 4, 48 – 140 Branice
  7. Usługi Inżyniersko – Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski Ul. Piastowska 41 A/8,47 – 200 Kędzierzyn – Koźle,
  8. a/a.

 

PDFZP.271.IR.7021.1-Sz.8.2014.pdf (73,65KB)