Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-12-14 - BG.6840.10.1.2023.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działek nr 246/24, 246/5, 246/9, o powierzchni 3,2847 ha, położonych w miejscowości Branice

Branice, 14.12.2023 r.

 

BG.6840.10.1.2023.MW

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
(nr działki )
i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Działka nr 246/24

KW nr OP1G/00021372/8

Działka nr 246/5

KW nr OP1G/00032965/2

Działka nr 246/9

KW nr OP1G/00024202/7

3,2847 ha

Branice

 

(P) w części teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, baz, zabudowy usługowej, a w części tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych

15.02.2024r.

godz. 10:00

1 260 000,00 zł + Vat wg obowiązującej stawki

126 000,00 zł

wpłata do

10.02.2024r.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 246/24 jest oddana w dzierżawę do dnia 30.10.2024 r.

 

 

Opis: Działki stanowią jedną całość gospodarczą i położone są na obrzeżach wsi, w pobliżu nieczynnej cegielni i gruntów ornych. Kształt działek to regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła, w części pofałdowana. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. W niewielkiej części nieruchomości występują dziko rosnące krzewy i drzewa. Uzbrojenie techniczne – brak.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań za wyjątkiem działki nr 246/24, która została oddana w dzierżawę na okres do dnia 30.10.2024 r.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.