Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-09-07 - BG.6840.6.2023.MM - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działek nr 188/8 i 187/3, o powierzchni 0,1136 ha, położonych w miejscowości Branice

Branice, 07.09.2023 r.

 

BG.6840.6.2023.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

Oznaczenie
(nr działki )
i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Działki nr 188/8 i 187/3

KW nr OP1G/00040659/3

 

0,1136 ha

Branice

 

(P) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

12.10.2023r.

godz. 10:00

58 000,00 zł +VAT według obowiązującej stawki

 

8 000,00 zł

wpłata do

09.10.2023r.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Opis: Działki stanowią jedną całość gospodarczą, zlokalizowane są w pobliżu zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, Szkoły Podstawowej oraz gruntów ornych. Kształt działek w całości korzystny regularny wielokąt, niweleta pozioma. Działki obecnie użytkowane rolniczo. Dojazd do działek drogą gminną o nawierzchni częściowo asfaltowej.

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:

  1. zobowiązanie do rozpoczęcia budowy w terminie 24 miesięcy (za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów) i jej zakończenia w terminie 48 miesięcy od daty sprzedaży (za zakończenie budowy uznaje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy przy braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego);
  2. zobowiązanie do przedłożenia Gminie Branice dokumentacji potwierdzającej spełnienie obowiązków, o których mowa w pkt a w terminach wyznaczonych do wykonania tych obowiązków, pod rygorem uznania, że nabywca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem tych obowiązków i naliczenia kar umownych określonych w pkt c;
  3. wyrażenie zgody na zastrzeżenie w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania nabywcy do zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych w wysokości 0,1 % ceny brutto sprzedaży za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania do zakończenia zabudowy nieruchomości zgodnie z lit a;
  4. wyrażenie zgody na zawarcie w umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżenia, zgodnie z którym nabywca dobrowolnie podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych określonych w pkt c, stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., przy czym Gminie Branice będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w terminie do 31 grudnia 2027 r., a Gmina Branice będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, jeżeli dłużnik nie zapłaci wyżej opisanych naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od dnia wezwania.

Powyższe oświadczenia zostaną zawarte w umowie zbycia nieruchomości.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.