Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-07-19 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi (Podinspektor) w Urzędzie Gminy w Branicach

Załącznik do Zarządzenia Nr 49U/23
Wójta Gminy Branice
z dnia 19 lipca 2023 r.

 

 

Wójt Gminy Branice

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska
i gospodarki odpadami komunalnymi
(Podinspektor) w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe lub średnie.
 6. Staż pracy (wymagany tylko przy wykształceniu średnim) minimum 3-letni.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 8. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
 9. Umiejętność interpretowania przepisów prawa.

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe związane z pracą na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się.
 4. Sumienność, odpowiedzialność, dokładność.
 5. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.
 6. Samodzielność, kreatywność.

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnienie dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydat może skorzystać z przykładowego wzoru opublikowanego na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki społecznej pod adresem www.mkidn.gov.pl/media/docs/kwestionariusz_osobowy.doc lub wykorzystać wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem do uchylonego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 894).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi.
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016] i art. 221 Kodeksu pracy
z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 1510 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).”

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a zwłaszcza:
  1. przygotowywanie postanowień i opinii w sprawach ochrony wód,
  2. przygotowywanie postanowień i opinii pod względem szkodliwości przedsięwzięć dla środowiska.
 2. Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
 3. Aktualizacja Programu usuwania azbestu z obszaru Gminy Branice.
 4. Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 5. Przygotowanie decyzji o wykonawstwie zastępczym w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości nie posiadających umów na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
 6. Wykonywanie zadań w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności:
  1. ewidencja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
  2. prowadzenie bieżącej ewidencji nieruchomości w programie komputerowym,
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych w stosunku do osób, które nie złożą deklaracji.
 7. Prowadzenie całości spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu ochrony środowiska.
 8. Prowadzenie całości spraw związanych z podawaniem do publicznej wiadomości stosownych komunikatów, obwieszczeń i informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 9. Odpowiedzialność za skompletowanie i wysłanie informacji niezbędnych do sprawozdawczości internetowej, zwłaszcza sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Gminy.
 10. Koordynowanie prac związanych z utrzymaniem placu po byłym wysypisku śmieci.
 11. Koordynowanie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 12. Udział w organizacji przetargu dotyczącego wyłonienia wykonawcy na odbiór odpadów komunalnych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 13. Prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem dotacji na odnawialne źródła ciepła oraz działania pro ekologiczne takie jak np. dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni, wymianę źródła ciepła, wymianę pokryć dachowych.
 14. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych i płynnych.
 15. Prowadzenie ewidencji zbiorników na nieczystości płynne oraz ich kontrola.
 16. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów, rozwiązań, zamierzeń pod kątem zgodności z przepisami o ochronie środowiska.
 17. Dokonywanie przeglądu w zakresie „dzikich” wysypisk śmieci oraz segregacji odpadów.
 18. Kontrola i egzekwowanie właściwego stanu porządku i czystości na terenach komunalnych i prywatnych.

 

 

V. Zadania pomocnicze:

Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych – zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Branicach.

 

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Branicach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. do godziny 800 w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko do spraw mieszkań komunalnych”.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 31 lipca 2023 r. o godzinie 830, a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 31 lipca 2023 r. o godzinie 900.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Branice

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Branice, Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice,

2) inspektorem ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Branice jest 
Anna Kawulok, email: , tel. 77 4868250 w. 10

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, na zasadzie art. 6 ust 1 lit. a i c) RODO (na podstawie zgody oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na
Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa
uprawniony jest Administrator)
, przy czym podstawą przetwarzania danych bez Pana/i odrębnej zgody jest art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie  przetwarzanie Pani/Pana danych następuje na podstawie udzielonej zgody.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia
danych.

5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w
terminu dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane
i usunięte.

7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo (art. 22(1) §1 Kodeksu pracy), a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych następuje w sposób dobrowolny, Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 49U-23.pdf (111,96KB)
PDFZarządzenie Nr 50U-23.pdf (76,95KB)

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice

/-/ Sebastian Baca