Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-01-07 - Nr ROL.6845.1.2014 - I przetarg ustny nieograniczony - dzierżawa gruntu na okres 3 lat - KW OP1G/00023927/8, działka nr 59/1 o pow. 0.8866 ha, położona we wsi Dzbańce

Branice, dnia 07.01.2014 r.

Nr ROL. 6845.1.2014

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 1. Oznaczenie nieruchomości według :
  - KW OP1G/00023927/8, działka nr 59/1;
 2. Powierzchnia i położenie działki:
  - działka Nr 59/1 o pow. 0.8866 ha położona we wsi Dzbańce;
 3. Opis nieruchomości:
  - stanowi częściowo działkę rolną i pastwisko i jest położona w pobliżu zabudowy zagrodowej.
 4. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 175,97 zł rocznie.
 5. Wadium: 35,00 zł
 6. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 3 lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.

Dzierżawca z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości na podstawie decyzji wystawionej przez organ podatkowy.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice działki Nr: działka Nr 59/1 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg w sprawie w/w działki odbędzie się w dniu 7 luty 2014 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 4 lutego 2014 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości i numer działki. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium.

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec