Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-01-14 - Nr ROL.7125.2.2014 - III przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż na własność działki nr 6/7 o pow. 0.0190 ha opisana w KW OP1O/00064984/2 położona w Opolu, przy ul. Robotniczej 9-11

Branice, dnia 14.01.2014 r.

Nr ROL.7125.2.2014

O G Ł O S Z E N I E

     Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

 1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
  - działka nr 6/7 o pow. 0.0190 ha opisana w KW OP1O/00064984/2 położona w Opolu, przy ul. Robotniczej 9-11.
 2. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny Nr 8 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 9-11, na III piętrze o pow. użytkowej: 29,21 m2 wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej – działce 6/7 o pow. 0.0190 ha wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym w/w działki oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego Nr 9-11.
 3. Udział w działce: 596/10 000
 4. Cena ułamkowej części działki:   5.262,08 zł
 5. Wartość lokalu: 89.737,92 zł
 6. Koszty przystosowania: 430,50 zł
 7. Cena nieruchomości łącznie: 95.430,50 zł
 8. Wadium: 9.543,00 zł
 9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargowej.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010r. – teren, na którym położona jest działka Nr 6/7 oznaczona jest jako: UM – strefa usługowo – mieszkaniowa.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14 lutego 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 10 lutego 2014 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/ Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl - BIP Gminy Branice, umieszczenie na łamach Gazety Wyborczej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec