Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-12-03 - Nr ROL. 6840.121.2013 - II przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działek nr 149/34, 149/38, 149/40, 149/41 położonych w Branicach

Branice, dnia 03.12.2013r.

Nr ROL. 6840.121.2013

O G Ł O S Z E N I E

     Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z póz. zm.)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 1. Oznaczenie nieruchomości według:
  1/ działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
  2/ działka nr 149/38 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
  3/ działka nr 149/40 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
  4/ działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
 2. Opis nieruchomości:
  - przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, usługowej i garażowej, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Działki mają powierzchnie wyrównane, kształt – regularny czworokąt. Uzbrojenie – sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczna występuje na działkach sąsiednich. Posiadają dostęp w części do drogi utwardzonej, w części nieurządzonej. Wszelkie informacje dotyczące działki Nr 149/50 są ujęte w opisach w/w działek wraz z doliczoną ceną za udział. Na działce Nr 149/51 w chwili sprzedaży będzie ustanowione prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiących działki Nr 149/34, 149/38, 149/40, 149/41, 149/50 pasem o szerokości 5 m wzdłuż granicy z działką Nr 149/16. Ustanowienie służebności gruntowej następuje za wynagrodzeniem w formie jednorazowej opłaty w wysokości 35,50 zł, która została uwzględniona w wartości działek.
 3.  Wartość n/w nieruchomości:
  1/ Działka Nr 149/34 - 1.307,50 zł.
  2/ Działka Nr 149/38 - 1.307,50 zł.
  3/ Działka Nr 149/40 - 1.307,50 zł.
  4/ Działka Nr 149/41 - 1.307,50 zł.
 4. Wadium dla każdej działki wynosi: 262,00 zł.
 5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Branice w dniu 23 marca 2010 r. Uchwałą Nr XLVIII/261/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Branice, sołectwie Branice w/w działki stanowią teren przeznaczony pod zabudowę usługową, w tym przeznaczenie uzupełniające – zespoły garażowe, obiekty gospodarcze.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania. Nieruchomości nie są obciążone.

 Przetargi w sprawie n/w nieruchomości odbędą się w dniu 3 stycznia 2014 roku :

   1/ Działka Nr 149/34 o godzinie 800.

   2/ Działka Nr 149/38 o godzinie 815

   3/ Działka Nr 149/40 o godzinie 830

   4/ Działka Nr 149/41 o godzinie 845

w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 30 grudnia 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetarguz uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          

 

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec