Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-11-29 - Nr ROL.6840.97.1.2013 - odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego - sprzedaż działki nr 350/1 o pow. 0.0074 ha opisanej w KW OP1G/00021372/8, położonej we wsi Branice

Branice, dnia 29.11.2013r.

 

Nr ROL.6840.97.1.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm. ) oraz Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

odwołuje
I przetarg ustny nieograniczony

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    - działka nr 350/1 o pow. 0.0074 ha opisana w KW OP1G/00021372/8, położona we wsi Branice.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym nr 61A o pow. użytkowej 21,30 m2 położona w miejscowości Branice w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka ma kształt regularnego wielokąta i ukształtowanie pionowe korzystne – teren działki poziomy. Uzbrojenie w sieć wodociągową, elektryczną oraz ogrzewanie piecem na drzewo. Działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej.
  3. Wartość nieruchomości: 21.970,00 zł.
  4. Wadium: 2.197,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

W związku z brakiem istotnych informacji w postaci prawa dzierżawcy do żądania zwrotu nakładów w postaci budynku wzniesionego na nieruchomości Wójt Gminy Branice odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 29 listopada 2013 roku z godz. 900 .
 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięcia przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Sporządziła:
mgr M. Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec