Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-05-19 - BG.6220.1.2023.JB - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1201O relacji Głubczyce-Wiechowice”

Branice, dnia 12 maja 2023 r.

 

BG.6220.1.2023.JB

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) mając na uwadze art. 3 pkt 11, 38, 85 ust.3, 74 ust. 3, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029),

podaje do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadamiam strony postępowania o:

wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. akt  BG.6220.1.2023.JB w dniu 12 maja 2023r. dla inwestycji:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1201O relacji Głubczyce-Wiechowice”  

wydanej na wniosek Powiatu Głubczyckiego ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, biuro nr 4, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 129 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

PDFDecyzja_BG-6220-1-2023-JB_2023-05-12_sig.pdf (485,45KB)

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Głubczyce
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  4. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.glubczyce.pl
  5. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bogdanowice – Gmina Głubczyce
  6. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Włodzienin, Jędrychowice – Gmina Branice