Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-05-05 - BG.6220.1.2023.JB - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1201O relacji Głubczyce-Wiechowice”...

Branice, dnia 4 maja 2023 r.
 

BG.6220.1.2023.JB

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) - zwaną dalej Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś


zawiadamiam strony postępowania


o zakończeniu postępowania i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1201O relacji Głubczyce-Wiechowice , realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 792/2,823,824 obręb Bogdanowice (Gmina Głubczyce) oraz 949,542,77/1,78/3,584,634,541,194/3,633/2,399/1,635,538/1,265/2,310/3,312/3,559/2 obręb Włodzienin (Gmina Branice)
Powyższe postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 1 lutego 2023 r., bez znaku (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2023 r.) wraz kartą informacyjną przedsięwzięcia, opracowaną przez Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „ADP” s.c.– w lutym 2023 r. w Głubczycach.
 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy Kpa przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 ustawy Kpa informuję, że z materiałami dowodowymi powyższej sprawy m. in.:

 • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo z dnia 29 marca 2023 r. znak WOOŚ.4220.66.2023.AK.2),
 • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach (pismo z dnia 17 kwietnia 2023 r. znak GL.ZZŚ.1.4901.31.2023.TM),
 • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach (pismo z dnia 4 kwietnia 2023 r. znak NZ.9022.4.5.2023.MB),

strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Branice 48-140 ul. Słowackiego 3 na parterze biuro nr 4, w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od dnia publicznego doręczenia.
 

Podano do publicznej wiadomości przez:

 1. Strony postępowania poprzez ogłoszenie:
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  • na stronie internetowej bip.branice.pl
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Włodzienin, Włodzienin- Kolonia, Jędrychowice
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Głubczyce
  • na stronie internetowej bip.glubczyce.pl
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bogdanowice, Bogdanowice Kolonia


Obwieszczenie wywieszono: w dniu 4 maja 2023 r.
Podstawa prawna:
Art. 10 § 1 ustawy Kpa -Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 49 ustawy Kpa. Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego