Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-09-13 - (Nr ZP.271.IR.7021.5a.2.2013) - Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego - Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach- zakup i montaż wyposażenia

Branice, dnia 2013-09-13

Nr ZP.271.IR.7021.5a.2.2013

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7021.5a.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach- zakup i montaż wyposażenia”.

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach - zakup i montaż wyposażenia” zawiadamia, co następuje:

1.  W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej w Branicach” złożona została 1 oferta:

Oferta nr 1 – SIGMA Sp. z o.o.
                  ul. Niemodlińska 87
                  45-864 Opole,

2.  W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach – zakup i montaż wyposażenia” za najkorzystniejszą została uznana :

oferta nr 1 złożona przez Firmę SIGMA Sp. z o.o. ul. Niemodlińska 87, z siedzibą Opole

którego oferta opiewa na kwotę 141.193,00 zł netto, 173.667,39 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu ofertą, uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

3.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 16.09.2013 r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

 

Otrzymują:

  1. SIGMA Sp. z o.o. ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole,
  2. a/a

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2013-09-13