Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-04-20 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw mieszkań komunalnych (Młodszy referent) w Urzędzie Gminy w Branicach

Załącznik do Zarządzenia Nr 27U/23
Wójta Gminy Branice
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

 

 

Wójt Gminy Branice

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw mieszkań komunalnych
(Młodszy referent) w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie minimum średnie.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 7. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
 8. Umiejętność interpretowania przepisów prawa.

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe związane z pracą na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy; Kodeks Postępowania Administracyjnego
 3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się.
 4. Sumienność, odpowiedzialność, dokładność.
 5. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.
 6. Samodzielność, kreatywność.

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnienie dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydat może skorzystać z przykładowego wzoru opublikowanego na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki społecznej pod adresem www.mkidn.gov.pl/media/docs/kwestionariusz_osobowy.doc lub wykorzystać wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem do uchylonego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 894).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska do spraw mieszkań komunalnych.
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

 

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016] i art. 221 Kodeksu pracy
z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 1040) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).”

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Nadzór i koordynacja spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach gminy, w szczególności:
  1. dokonywanie stosownych remontów, napraw i konserwacji w celu utrzymania dobrego stanu technicznego budynków komunalnych;
  2. dokonywanie oceny stanu technicznego budynków komunalnych, badań okresowych gazowych i wentylacyjnych, badań elektrycznych i zabezpieczeń przeciw pożarowych;
  3. prowadzenie książek obiektów budowlanych, w których znajdują się lokale mieszkalne;
  4. planowanie remontów bieżących i kapitalnych.
 2. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy:
  1. prowadzenie rejestru lokali komunalnych i użytkowych;
  2. prowadzenie spraw z zakresu statystyki lokali komunalnych i użytkowych;
  3. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkaniowych i użytkowych;
  4. sporządzanie umów najmu z lokatorami i najemcami lokali użytkowych;
  5. określenie sposobu rozliczeń z tytułu podnajmu lokali;
  6. usuwanie przy pomocy policji osób, które zajęły lokal bez tytułu prawnego;
  7. wyliczenie stawek czynszu;
  8. sporządzanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, postanowień dotyczących gospodarki mieszkaniowej gminy.
 3. Fakturowanie zawartych umów najmu lokali, dzierżaw nieruchomości, dzierżaw gruntów i z tytułu innych uzgodnień.
 4. Uzgadnianie podłączenia komunalnych budynków do sieci dostawców energii, wody, odbiorców ścieków, dostawców usług telekomunikacyjnych itp.
 5. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.
 6. Reprezentowanie Gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz współpraca ze wspólnotami i ich zarządcami w zakresie gospodarowania lokalami.
 7. Prowadzenie całości spraw związanych z udostępnianiem powierzchni reklamowych na obiektach, urządzeniach i innych nośnikach informacji pozostających w zarządzie Gminy Branice w tym jej jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także naliczaniem opłat za bezumowne wykorzystanie mienia gminnego w celu umieszczenia reklam.
 8. Prowadzenie całości spraw związanych z oświetleniem ulicznym.
 9. Prowadzenie całości spraw związanych z nawiązaniem oraz realizacją umów z dostawcą energii elektrycznej i jej dystrybucją.
 10. Prowadzenie całości spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

 

 

V. Zadania pomocnicze:

Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych – zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Branicach.

 

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Branicach
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 4 maja 2023 r. do godziny 800 w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko do spraw mieszkań komunalnych”.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 4 maja 2023 r. o godzinie 830, a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 4 maja 2023 r. o godzinie 900.

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 27U-23.pdf (125,27KB)
PDFZarządzenie Nr 28U-23.pdf (76,70KB)