Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-03-31 - BG.6840.2.2.2023.MM - II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 189/6, o powierzchni 0,0942 ha, położonej w miejscowości Branice

Branice, 31.03.2023 r.

 

BG.6840.2.2.2023.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 r. poz. 344) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
(nr działki)
i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Działka nr 189/6

KW nr OP1G/00023893/0

0,0942 ha

Branice

(P) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

10.05.2023r.

godz. 10:00

35 000,00 zł +VAT według obowiązującej stawki

3 300,00 zł

wpłata do

05.05.2023r.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Opis: Działka z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zlokalizowana jest w pobliżu Szkoły Podstawowej, budynków mieszkalnych oraz gruntów rolnych. Kształt działki to regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła. Dojazd do działki z ulicy Słonecznej poprzez drogę gruntową (dz. 1216/4 i 189/5). Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i kanalizacja deszczowa.

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:

  1. zobowiązanie do rozpoczęcia budowy w terminie 24 miesięcy (za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów) i jej zakończenia w terminie 48 miesięcy od daty sprzedaży (za zakończenie budowy uznaje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy przy braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego);
  2. zobowiązanie do przedłożenia Gminie Branice dokumentacji potwierdzającej spełnienie obowiązków, o których mowa w pkt a w terminach wyznaczonych do wykonania tych obowiązków, pod rygorem uznania, że nabywca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem tych obowiązków i naliczenia kar umownych określonych w pkt c;
  3. wyrażenie zgody na zastrzeżenie w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania nabywcy do zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych w wysokości 0,1 % ceny brutto sprzedaży za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania do zakończenia zabudowy nieruchomości zgodnie z lit a;
  4. wyrażenie zgody na zawarcie w umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżenia, zgodnie z którym nabywca dobrowolnie podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych określonych w pkt c, stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., przy czym Gminie Branice będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w terminie do 31 grudnia 2027 r., a Gmina Branice będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, jeżeli dłużnik nie zapłaci wyżej opisanych naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od dnia wezwania.

Powyższe oświadczenia zostaną zawarte w umowie zbycia nieruchomości.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.