Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-07-25 - (Nr ZP.271.IR.1.6.2013) - Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego - Sprzedaż mostu składanego stalowego jako złomu

Branice, dnia 2013-07-25

Nr ZP.271.IR.1.6.2013

Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Sprzedaż mostu składanego stalowego jako złomu”.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.1.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Sprzedaż mostu składanego stalowego jako złomu zawiadamia, co następuje:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Sprzedaż mostu składanego stalowego jako złomu” złożonych zostało siedem ofert :

Oferta nr 1 – SAS Sp. z o.o.
                        w Częstochowie Oddział Herby
                        Ul. Lubliniecka 15
                        42-284 Herby

Oferta nr 2 – Scholz Polska Sp z o.o.
                        ul. Dąbrowska 73
                        42-504 Będzin

Oferta nr 3 – TEKEN Sp. z o.o.
                        Ul. Portowa 1
                        55-200 Oława

Oferta nr 4 – P.P.H.U Jacek Surdyk
                        Wymysłowo 55
                        62-240 Trzemeszno

Oferta nr 5 – „JUNIOR” s.c.
                        SKUP SPRZEDAŻ SUROWCÓW
                        WTÓRNYCH USŁUGI TRANSPORTOWE
                        HANDEL OPAŁEM
                        Mieczysław i Andrzej Seneszyn
                        Al. Tysiąclecia 48 A
                        59-700 Bolesławiec

Oferta nr 6 – STORMET Sp. z o.o.
                        Ul. Blokowa 5
                        31 – 752 Kraków

Oferta nr 7 – Dariusz Bałuszyński 
                        SKUP I SPRZEDAŻ
                        SUROWCÓW WTÓRNYCH
                        Boguchwałów 48 a
                        48-100 Głubczyce

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Sprzedaż mostu składanego stalowego jako złomu”, za najkorzystniejszą została uznana :

oferta nr 5 złożona przez firmę „JUNIOR” s.c. SKUP SPRZEDAŻ SUROWCÓW TÓRNYCH USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL OPAŁEM Mieczysław i Andrzej Seneszyn z Bolesławca

 

której oferta opiewa na kwotę zł 0,90 zł/kg netto,. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego. Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najwyższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

3. Oferent firma „JUNIOR” s.c. z siedzibą w Bolesławcu :

a) wobec faktu przedstawienia jako Wykonawcy zadania, firmy „JUNIOR” działającej w formie spółki cywilnej, Zamawiający zażądał mając na względzie zapisy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.), dokumentów potwierdzających powstanie spółki cywilnej między Panem Mieczysławem i Andrzejem Seneszyn. W wezwaniu z dnia 2013-07-18 został określony termin złożenia przedmiotowych dokumentów do 22 lipca 2013 do godz. 12.00. Wezwany Oferent przedstawił żądaną dokumentację w dniu 22.07.2013 r. r. o godz. 10.18 przedkładając zawartą w dniu 28 sierpnia 2000 r. umowę spółki między Panem Mieczysławem oraz Andrzejem Seneszyn.

b) przedłożył Zamawiającemu dokumentację ofertową podpisaną przez Pana Andrzeja Seneszyn bez pisemnego umocowania, którego Zamawiający żądał w punkcie 6.2. SIWZ, w związku powyższym w dniu 2013-07-18 Oferent został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego braku w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00, co też wzywany uczynił dnia 22.07.2013 r. o godz. 10.18.

c) przedstawił zgodnie z zapisem punktu 6.1.5. do SIWZ wykaz dwóch prac wykonanych na rzecz zamawiających: Kopalnia w Niwnicach, 59-600 Lwówek w zakresie: demontaż obiektu na terenie kopalni w Niwnicach bez podania wartości zamówienia i bez przedstawienia zgodnie z punktem 6.1.6. SIWZ właściwych referencji; oraz zadania „demontaż hal, maszyn, suwnic w Przemkowie” wykonanego na rzecz Odlewni Żeliwa „HYDRO- TOP” Sp. z o.o. w Przemkowie również bez wskazania wartości zamówienia oraz referencji. Mając na uwadze powyższe w dniu 2013-07-18 Zamawiający Gmina Branice wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) do uzupełnienia powyższych braków
w terminie do 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00, co też Oferent uczynił dnia 22 lipca 2013 r. o godz. 10.19.

d) Zamawiający żądał w punkcie 6.1.2 SWIZ spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dopływem terminu, jednak Oferent przedłożył nieaktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 19.03.2008 r.. W związku z przedmiotowymi brakami i w dokumentacji Oferent został w dniu 18.07.2013 r. wezwany do ich uzupełnienia w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00. Firma „JUNIOR” s.c. przedstawiła w dniu 22.07.2013 r. o godz. 10.19 aktualne wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dot. wspólników spółki, co skutkuje dopełnieniem warunku określonego przez Zamawiającego w wezwaniu.

4. Oferent Firma Scholz Polska Sp z o.o. z siedzibą w Będzinie złożył zgodnie z zapisem punktu 6.1.5. do SIWZ wypełniony załącznik nr 4 określający zrealizowane zamówienie na rzecz zamawiającego: Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu bez wskazania wartości zamówienia, jego zakresu oraz wskazania dokładnego czasookresu wykonania zamówienia.
Z przedłożonego wykazu oraz referencji nie wynika czy Oferent spełnił warunek realizacji odpowiedniego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Mając na uwadze powyższe w dniu 2013-07-18 Zamawiający Gmina Branice wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) do uzupełnienia powyższych braków w terminie do 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00. Oferent w dniu 22 lipca 2013 r. przedłożył dokument o nazwie „uzupełnienie referencji” podpisany przesz Pana Jacka Wiśniowskiego – Dyrektora Oddziału firmy Scholz Polska, w którym podaje wartość wykonanego zamówienia oraz tonaż odebranego złomu, jednak brak jest tu dokładnego określenia czasookresu wykonania zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający uznał, że referencje dotyczące zadania w zakresie odbioru złomu stalowego nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Tym samym Wykonawca Firma Scholz Polska Sp z o.o., z siedzibą w Będziniezostaje wykluczony z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, z przyczyn szczegółowo przez Zamawiającego przedstawionych w pkt 4 niniejszego zawiadomienia.

Oferta Firmy Scholz Polska Sp z o.o. z została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo Zamówień publicznych z uwagi to, że została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim.

5. Oferent Firma TEKEN Sp. z o.o. Oława:

a) złożył zgodnie z zapisem punktu 6.1.5. do SIWZ wypełniony załącznik nr 4 określający zrealizowane zamówienie na rzecz zamawiającego : Firmy RADAN BAZALT Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie bez wskazania dokładnego czasookresu wykonania zamówienia. Z przedłożonego wykazu oraz referencji wynika, że Oferent nie spełnił warunku realizacji odpowiedniego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Mając na uwadze powyższe w dniu 2013-07-18 Zamawiający Gmina Branice wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) do uzupełnienia powyższych braków w terminie do 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00. Oferent nie spełnił powyższego warunku.

b) przedłożył w ramach realizacji punktu 6.1.6. SIWZ dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac wykazanych w załączniku nr 4 referencje podpisane przez Kierownika Zakładu Dariusza Obrok bez wskazania dokładnego czasookresu oraz tonażu zakupionego złomu Mając na uwadze powyższe w dniu 2013-07-18 Zamawiający Gmina Branice wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) do uzupełnienia powyższych braków w terminie do 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00. Oferent nie spełnił powyższego warunku.

c) zobowiązany był do przedłożenia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie zapisem punktu 6.1.3. SIWZ. Wykonawca przedłożył oświadczenie o złożeniu wniosku
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz przedłożył posiadane zaświadczenie potwierdzające fakt niezalegania w opłacaniu składek na dzień 09.04.2013. W związku z powyższym Zamawiający wezwał do uzupełnienia powyższego w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00. Oferent nie wypełnił powyższego warunku.

d) umieścił w treści oferty cenę netto i brutto, mając na uwadze brzmienie art. 17 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) Zamawiający wezwał do wskazania przez Oferenta ostatecznej ceny, która miała być brana pod uwagę przy wyborze Wykonawcy w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00. Oferent nie złożył wyjaśnień w wymaganym terminie.

Tym samym Wykonawca Firma TEKEN Sp. z o.o. Oława zostaje wykluczony
z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z:
- posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, z przyczyn szczegółowo przez Zamawiającego przedstawionych w pkt 5 ppkt a) i b) niniejszego zawiadomienia oraz

- brakiem aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przedstawionego w pkt 5 ppkt c) niniejszego zawiadomienia.

Oferta Firmy TEKEN Sp. z o.o. Oława została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo Zamówień publicznych z uwagi to, że została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim.

6. Oferent Firma STORMET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie :

a) zobowiązany był do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z przedłożonego wraz z ofertą odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego nie wynika, że dokumentacja podpisana przez Wojciecha Dąbrowskiego określonego w ofercie jako Prezes Zarządu oraz Mirosława Piwowarczyk określonego w ofercie jako Członka Zarządu, przedłożona jest przez osoby umocowane do tego typu działań w imieniu Firmy STORMET Sp. z o.o. Mając na uwadze powyższe Zamawiający w dniu 2013-07-18, wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) do uzupełnienia powyższych braków w terminie do 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00. Wykonawca uzupełnił przedmiotowe braki w dniu 19 lipca 2013 r. przedkładając osobiście wymagane dokumenty.

7. Oferent Dariusz Bałuszyński prowadzący działalność pod nazwą SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH z siedzibą w Boguchwałowie zobowiązany był do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania co najmniej jednego zamówienia w ilości ok. 100 ton na rzecz jednego zamawiającego w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca przedłożył wypełniony załącznik nr 4 określający zrealizowane zamówienia na rzecz zamawiających :

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Głubczyce w zakresie: demontaż linii produkcyjnej starej mleczarni w Baborowie,

- Kombinat Rolny Kietrz, w zakresie : demontaż linii technologicznej w obiektach i na zewnątrz

- P.P.H.U. LEMET Leon Pleśniak Branice, w zakresie: wieloletnia współpraca z firmą

bez wskazania wartości zamówienia, tonażu oraz dokładnego czasookresu wykonania zamówień. Z przedłożonego wykazu oraz referencji nie wynika czy Oferent spełnił warunek realizacji odpowiedniego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Mając na uwadze powyższe w dniu 2013-07-18 Zamawiający Gmina Branice wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) do uzupełnienia powyższych braków w terminie do 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00. Oferent nie przedłożył żądanych uzupełnień

Tym samym Wykonawca Dariusz Bałuszyński prowadzący działalność pod nazwą SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH z siedzibą w Boguchwałowie zostaje wykluczony z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, z przyczyn szczegółowo przez Zamawiającego przedstawionych w pkt 4 niniejszego zawiadomienia.

Oferta Dariusz Bałuszyński prowadzący działalność pod nazwą SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH z siedzibą w Boguchwałowie została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo Zamówień publicznych z uwagi to, że została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim.

8. W niniejszym postępowaniu złożono trzy oferty nie podlegające odrzuceniu, wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, spełnili warunki udziału w postępowaniu i uzyskali następującą ilość punktów.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy
lub imię i nazwisko

Liczba punktów

1

SAS Sp. z o.o.w Częstochowie Oddział Herby Ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby

            0,85 zł
P =     ----------   x 100 pkt = 94,44pkt
            0,90 zł

4

P.P.H.U Jacek Surdyk Wymysłowo 55,
62-240 Trzemeszno

            0,82 zł
P =     ----------   x 100 pkt = 91,11 pkt
            0,90 zł

6

STORMET Sp. z o.o. Ul. Blokowa 5,
31 – 752 Kraków

           0,81 zł
P =     ----------   x 100 pkt = 90 pkt
           0,90 zł

9. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 30 lipca 2013 r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec 

 

 

Otrzymują:

  1. SAS Sp. z o.o. w Częstochowie Oddział Herby, Ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby,
  2. Scholz Polska Sp z o.o. ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin,
  3. TEKEN Sp. z o.o. Ul. Portowa 1, 55-200 Oława,
  4. P.P.H.U Jacek Surdyk Wymysłowo 55, 62-240 Trzemeszno,
  5. „JUNIOR” s.c. SKUP SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL OPAŁEM Mieczysław i Andrzej Senyszyn Al. Tysiąclecia 48 A, 59-700 Bolesławiec,
  6. STORMET Sp. z o.o. Ul. Blokowa 5, 31 – 752 Kraków,
  7. Dariusz Bałuszyński SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH Boguchwałów 48 a, 48-100 Głubczyce
  8. a/a.


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Murzyn
Data wytworzenia: 2013-07-24