Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-07-02 - Zawiadomienie o wyniku przetargu na zadanie - Budowa instalacji co wraz z kotłownią, instalacji klimatyzacji i izolacji akustycznej oraz docieplenie ścian budynku Domu Kultury w miejscowości Branice

Dokument źródłowy: PDFZP_271_IR_7021_3_Br_5_2013.pdf (43,79KB)

Branice, dnia 2 lipca 2013 r.

Nr ZP.271.IR.7021.3.-Br.5.2013

                                                                                   Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7021.3-Br.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa instalacji co wraz z kotłownią, instalacji klimatyzacji i izolacji akustycznej oraz docieplenie ścian budynku Domu Kultury w miejscowości Branice”

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice informuje, że w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa instalacji co wraz z kotłownią, instalacji klimatyzacji i izolacji akustycznej oraz docieplenie ścian budynku Domu Kultury w miejscowości Branice”:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa instalacji co wraz z kotłownią, instalacji klimatyzacji i izolacji akustycznej oraz docieplenie ścian budynku Domu Kultury w miejscowości Branice” złożone zostały 2 oferty:

Oferta nr 1 – Piotr Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Usługi Inżyniersko –Budowlane
„BUDMISTRZ”
Piotr Górski
Ul. Piastowska 41A/8
47 – 200 Kędzierzyn - Koźle

Oferta nr 2 – Daniel Maćko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

„BETBRUK”
ul. Żeromskiego 27a
48-100 Głubczyce

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa instalacji co wraz z kotłownią, instalacji klimatyzacji i izolacji akustycznej oraz docieplenie ścian budynku Domu Kultury w miejscowości Branice” za najkorzystniejszą została uznana :

oferta nr 1 złożona przez Piotra Górskiego prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmąUsługi Inżyniersko –Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu

którego oferta opiewa na kwotę 182.954,59 zł netto, 225.034,15 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego. Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

3. Oferent Piort Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu:

1) Na podstawie punktu 10.17. SIWZ Zamawiający żądał dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Oferent Piotr Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżyniersko –Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu przedłożył wraz z ofertą kosztorys uproszczony, w związku z czym został na podstawie art.26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) wezwany w dniu 2013-06-13 do uzupełnienia ww. braku w terminie do dnia 17 czerwca 2013r. do godz.1000. Wezwany Oferent przedstawił żądaną dokumentację w dniu 14.06.2013 r. o godz. 9.03.

2) Zgodnie z zapisem punktu 10.10 SIWZ Zamawiający żądał wykazania co najmniej 3 robót budowlanych o łącznej wartości 500 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Oferent przedstawił w ofercie referencje na wykonanie zadań:

  • „Dokończenie budowy budynku wielomieszkaniowego w Bojszowie przy ulicy Dąbrówka na działce 25/2”
  • „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie”
  • „Remont budynku laboratorium oraz pomieszczenia warsztatowego w Modzurowie”

W ww. referencjach nie zostały jednak ujęte prace budowlane związane z wykonaniem izolacji akustycznej, instalacji klimatyzacji oraz z malowaniem elewacji. W związku z tym Oferent został na podstawie art.26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) wezwany w dniu 2013-06-18 do uzupełnienia ww. braku w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r. do godz.1200. Wezwany Oferent przedstawił żądane dokumenty w dniu 21.06.2013 r. o godz. 9.04.

4. Ponadto w niniejszym postępowaniu złożono jeszcze jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu i uzyskał następującą ilość punktów.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy

lub imię i nazwisko


Liczba punktów

2

Daniel Maćko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „BETBRUK”
ul. Żeromskiego 27a, 48-100 Głubczyce

          225.034,15 zł
P  =  -----------------   x 100 pkt = 97,62 pkt
          230.514,51 zł

1) Zgodnie z zapisem punktu 10.10 SIWZ Zamawiający żądał wykazania co najmniej 3 robót budowlanych o łącznej wartości 500 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Oferent Daniel Maćko przedstawił w ofercie referencje na wykonanie zadań:

  • „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w m. Olszynka gmin Lubrza”
  • „Wykonanie budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej w Głubczycach przy ul. Kolejowej”
  • „Remont budynku Szkoły Muzycznej w Prudniku – remont budynku Sali koncertowej”
  • „Budowa dwóch budynków handlowych wraz z parkingami, pylonem reklamowym, zjazdem publicznym oraz infrastrukturą techniczną w Korfantowie”

W ww. referencjach nie zostały jednak ujęte prace budowlane związane z wykonaniem izolacji akustycznej, instalacji klimatyzacji. W związku z tym Oferent został na podstawie art.26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) wezwany w dniu 2013-06-18 do uzupełnienia ww. braku w terminie do dnia 21 czerwca 2013r. do godz.1200. Wezwany Oferent przedstawił żądane dokumenty w dniu 21.06.2013 r. o godz. 10.10.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 8 lipca 2013 r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

 

Otrzymują:

  1. Piotr Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżyniersko –Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski Ul. Piastowska 41A/8 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle,
  2. Daniel Maćko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „BETBRUK” Daniel Maćko, ul. Żeromskiego 27a, 48-100 Głubczyce,
  3. a/a

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Murzyn
Data wytworzenia: 2013-07-02