Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-02-01 - BG.6840.5.5.2022.MM - Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego działek nr 246/3, 246/5, 246/9, o łącznej powierzchni 3,4725 ha, położonych w obrębie Branice

Branice, dnia 01.02.2023 r.

 

BG.6840.5.5.2022.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

odwołuje I przetarg ustny nieograniczony

 1. Oznaczenie nieruchomości według:
  - działka nr 246/3 opisana w KW OP1G/00021372/8, działka 246/5 opisana w KW OP1G/00032965/2 i działka 246/9 opisana w KW OP1G/00024202/7 o łącznej powierzchni 3,4725 ha  położone w obrębie Branice.
 2. Opis nieruchomości:
  Działki stanowią jedną całość gospodarczą i położone są na obrzeżach wsi, w pobliżu nieczynnej cegielni i gruntów ornych. Kształt działek to regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła, w części pofałdowana. Dojazd do nieruchomości drogą gminną
  o nawierzchni asfaltowej. W niewielkiej części nieruchomości występują dziko rosnące krzewy i drzewa. Uzbrojenie techniczne – brak.
 3. Cena wywoławcza: 1 281 000,00 zł.
 4. Wadium: 128 100,00 zł.
 5. Forma sprzedaży nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.

 

W związku ze zmianami geodezyjnymi i związanymi z tym zmianami numeracji
i powierzchni zbywanej nieruchomości Wójt Gminy Branice odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 16 marca 2023 roku z godziny 10.00.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu w związku z odwołaniem przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca