Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2023 roku

 

Posiedzenie z dnia 20-11-2023r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LX / 615 / 23 uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Branicach PDFU_2023-11-20_LX-615-23.pdf (160,57KB)
LX / 614 / 23 uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Branicach PDFU_2023-11-20_LX-614-23.pdf (159,33KB)
LX / 613 / 23 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 PDFU_2023-11-20_LX-613-23.pdf (363,43KB)
LX / 612 / 23 zmieniająca uchwałę Nr L/512/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2023 - 2026 PDFU_2023-11-20_LX-612-23.pdf (3,84MB)
LX / 611 / 23 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2023-11-20_LX-611-23.pdf (577,02KB)
LX / 610 / 23 zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach PDFU_2023-11-20_LX-610-23.pdf (160,35KB)
LX / 609 / 23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” PDFU_2023-11-20_LX-609-23.pdf (163,70KB)
LX / 608 / 23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” PDFU_2023-11-20_LX-608-23.pdf (161,18KB)
LX / 607 / 23 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 PDFU_2023-11-20_LX-607-23.pdf (247,73KB)
LX / 606 / 23 w sprawie zmiany Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027 PDFU_2023-11-20_LX-606-23.pdf (506,59KB)
LX / 605 / 23 w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok PDFU_2023-11-20_LX-605-23.pdf (162,61KB)
LX / 604 / 23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Branice PDFU_2023-11-20_LX-604-23.pdf (113,27KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 19-10-2023r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LIX / 603 / 23 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Branicach poprzez likwidację przedszkolnych Oddziałów Zamiejscowych w Bliszczycach i Wysokiej PDFU_2023-10-19_LIX-603-23.pdf (162,59KB)
LIX / 602 / 23 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego we Włodzieninie poprzez likwidację przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w Dzbańcach-Osiedle PDFU_2023-10-19_LIX-602-23.pdf (164,78KB)
LIX / 601 / 23 zmieniająca uchwałę Nr L/512/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2023-2026 PDFU_2023-10-19_LIX-601-23.pdf (3,82MB)
LIX / 600 / 23 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2023-10-19_LIX-600-23.pdf (522,75KB)
LIX / 599 / 23 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości PDFU_2023-10-19_LIX-599-23.pdf (170,31KB)
LIX / 598 / 23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU_2023-10-19_LIX-598-23.pdf (370,30KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 18-09-2023r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LVIII / 597 / 23 zmieniająca uchwałę Nr L/512/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2023-2026 PDFU_2023-09-18_LVIII-597-23.pdf (3,82MB)
LVIII / 596 / 23 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2023-09-18_LVIII-596-23.pdf (668,03KB)
LVIII / 595 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości PDFU_2023-09-18_LVIII-595-23.pdf (156,88KB)
LVIII / 594 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2023-09-18_LVIII-594-23.pdf (156,03KB)
LVIII / 593 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2023-09-18_LVIII-593-23.pdf (155,71KB)
LVIII / 592 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2023-09-18_LVIII-592-23.pdf (156,25KB)
LVIII / 591 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-09-18_LVIII-591-23.pdf (155,00KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 09-08-2023r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LVII / 590 / 23 zmieniająca uchwałę Nr L/512/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice PDFU_2023-08-09_LVII-590-23.pdf (4,02MB)
LVII / 589 / 23 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2023-08-09_LVII-589-23.pdf (810,83KB)
LVII / 588 / 23 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Branice przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
PDFU_2023-08-09_LVII-588-23.pdf (169,45KB)
LVII / 587 / 23 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokiej PDFU_2023-08-09_LVII-587-23.pdf (160,90KB)
LVII / 586 / 23 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliszczycach PDFU_2023-08-09_LVII-586-23.pdf (161,02KB)
LVII / 585 / 23 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach PDFU_2023-08-09_LVII-585-23.pdf (160,48KB)
LVII / 584 / 23 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach PDFU_2023-08-09_LVII-584-23.pdf (160,79KB)
LVII / 583 / 23 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2023-08-09_LVII-583-23.pdf (205,42KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 27-06-2023r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LVI / 582 / 23 zmieniająca uchwałę Nr L/512/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2023-2026 PDFU_2023-06-26_LVI-582-23.pdf (4,00MB)
LVI / 581 / 23 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2023-06-26_LVI-581-23.pdf (590,17KB)
LVI / 580 / 23 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice PDFU_2023-06-26_LVI-580-23.pdf (162,81KB)
LVI / 579 / 23 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice PDFU_2023-06-26_LVI-579-23.pdf (162,62KB)
LVI / 578 / 23 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice PDFU_2023-06-26_LVI-578-23.pdf (163,14KB)
LVI / 577 / 23 w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli PDFU_2023-06-26_LVI-577-23.pdf (170,75KB)
LVI / 576 / 23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego PDFU_2023-06-26_LVI-576-23.pdf (162,09KB)
LVI / 575 / 23 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 PDFU_2023-06-26_LVI-575-23.pdf (159,42KB)
LVI / 574 / 23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2022 PDFU_2023-06-26_LVI-574-23.pdf (155,63KB)
LVI / 573 / 23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Branice wotum zaufania PDFU_2023-06-26_LVI-573-23.pdf (154,09KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 15-05-2023r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LV / 572 / 23 zmieniająca uchwałę Nr L/512/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2023-2026 PDFU_2023-05-15_LV-572-23.pdf (3,93MB)
LV / 571 / 23 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2023-05-15_LV-571-23.pdf (87,28KB)
LV / 570 / 23 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Branice PDFU_2023-05-15_LV-570-23.pdf (160,29KB)
LV / 569 / 23 Zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie części drogi gminnej nr 108901O Wiechowice – Dzierżkowice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej PDFU_2023-05-15_LV-569-23.pdf (164,92KB)
LV / 568 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-05-15_LV-568-23.pdf (155,28KB)
LV / 567 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-05-15_LV-567-23.pdf (154,31KB)
LV / 566 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-05-15_LV-566-23.pdf (153,37KB)
LV / 565 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-05-15_LV-565-23.pdf (153,53KB)
LV / 564 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-05-15_LV-564-23.pdf (154,29KB)
LV / 563 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-05-15_LV-563-23.pdf (153,81KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 17-04-2023r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LIV / 562 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie części drogi gminnej nr 108901O Wiechowice – Dzierżkowice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej PDFU_2023-04-17_LIV-562-23.pdf (337,11KB)
LIV / 561 / 23 zmieniająca uchwałę Nr L/512/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2023-2026 PDFU_2023-04-17_LIV-561-23.pdf (3,82MB)
LIV / 560 / 23 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2023-04-17_LIV-560-23.pdf (511,66KB)
LIV / 559 / 23 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Branice PDFU_2023-04-17_LIV-559-23.pdf (160,76KB)
LIV / 558 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-04-17_LIV-558-23.pdf (154,27KB)
LIV / 557 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-04-17_LIV-557-23.pdf (153,13KB)
LIV / 556 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-04-17_LIV-556-23.pdf (154,12KB)
LIV / 555 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-04-17_LIV-555-23.pdf (154,09KB)
LIV / 554 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2023-04-17_LIV-554-23.pdf (153,82KB)
LIV / 553 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDFU_2023-04-17_LIV-553-23.pdf (155,45KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 20-03-2023r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LIII / 552 / 23 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2023 r.” PDFU_2023-03-20_LIII-552-23.pdf (318,85KB)
LIII / 551 / 23 zmieniająca uchwałę Nr L/512/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2023-2026 PDFU_2023-03-20_LIII-551-23.pdf (3,93MB)
LIII / 550 / 23 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2023-03-20_LIII-550-23.pdf (563,05KB)
LIII / 549 / 23 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2023-03-20_LIII-549-23.pdf (201,06KB)
LIII / 548 / 23 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Włodzieninie PDFU_2023-03-20_LIII-548-23.pdf (366,18KB)
LIII / 547 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2023-03-20_LIII-547-23.pdf (156,05KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 20-02-2023r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LII / 546 / 23 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcieze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku PDFU_2023-02-20_LII-546-23.pdf (227,82KB)
LII / 545 / 23 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2023 - 2026 PDFU_2023-02-20_LII-545-23.pdf (207,07KB)
LII / 544 / 23 zmieniająca uchwalę Nr L/512/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2023-2026 PDFU_2023-02-20_LII-544-23.pdf (4,11MB)
LII / 543 / 23 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2023-02-20_LII-543-23.pdf (112,70KB)
LII / 542 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej PDFU_2023-02-20_LII-542-23.pdf (155,25KB)
LII / 541 / 23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Branice na lata 2023 – 2029 PDFU_2023-02-20_LII-541-23.pdf (826,59KB)
LII / 540 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2023-02-20_LII-540-23.pdf (153,95KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 23-01-2023r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LI / 539 / 23 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Branicach PDFU_2023-01-23_LI-539-23.pdf (165,45KB)
LI / 538 / 23 w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Branicach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Opolskie Południe sp. z o.o. w Prudniku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa PDFU_2023-01-23_LI-538-23.pdf (283,72KB)
LI / 537 / 23 zmieniająca uchwałę Nr L/512/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2023-2026 PDFU_2023-01-23_LI-537-23.pdf (3,96MB)
LI / 536 / 23 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2023-01-23_LI-536-23.pdf (601,50KB)
LI / 535 / 23 zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach PDFU_2023-01-23_LI-535-23.pdf (161,02KB)
LI / 534 / 23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 PDFU_2023-01-23_LI-534-23.pdf (161,56KB)
LI / 533 / 23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” PDFU_2023-01-23_LI-533-23.pdf (163,27KB)
LI / 532 / 23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” PDFU_2023-01-23_LI-532-23.pdf (161,57KB)
LI / 531 / 23 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Branice lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną PDFU_2023-01-23_LI-531-23.pdf (180,43KB)
LI / 530 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-01-23_LI-530-23.pdf (153,55KB)
LI / 529 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-01-23_LI-529-23.pdf (153,02KB)
LI / 528 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-01-23_LI-528-23.pdf (153,53KB)
LI / 527 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-01-23_LI-527-23.pdf (153,39KB)
LI / 526 / 23 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2023-01-23_LI-526-23.pdf (153,14KB)
LI / 525 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2023-01-23_LI-525-23.pdf (154,22KB)
LI / 524 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2023-01-23_LI-524-23.pdf (153,49KB)
LI / 523 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2023-01-23_LI-523-23.pdf (154,50KB)
LI / 522 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2023-01-23_LI-522-23.pdf (152,45KB)
LI / 521 / 23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2023-01-23_LI-521-23.pdf (153,41KB)
LI / 520 / 23 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice - aktualizacja na lata 2022-2030 PDFU_2023-01-23_LI-520-23.pdf (2,00MB)