Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-11-29 - Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej skierowanych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

Branice, dn. 2013-11-28

 

Wójt Gminy Branice ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne
uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej skierowanych na
rzecz osób niewidomych i słabowidzących

 

 

ZADANIE OBEJMUJE :

 • poradnictwo rehabilitacyjne, zawodowe, oświatowe ,socjalne emerytalno-rentowe, prawne,
 • organizację imprez integracyjnych z elementami informacyjnymi

 Gmina Branice przeznacza w 2013 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości : 1.000 zł. (słownie : jeden tysiąc złotych).

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI :

Podmiot składający ofertę :

 1. wykonuje zadanie samodzielnie,
 2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania

 

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin : 2014 rok
 2. Miejsce realizacji : Powiat Głubczycki
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie .

 

 

TERMIN SKLADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2013 r. do godziny 12-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Branice.

 

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 2. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania,
 4. konkurs zostanie rozstrzygnięty , gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do 4 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice – sekretariat z dopiskiem :

„Konkurs z zakresu pomocy społecznej na rzecz niewidomych i słabowidzących”

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25)

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI WW. ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ SKIEROWANYCH NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH
I SŁABOWIDZĄCYCH W ROKU 2013:
 

Gmina Branice w roku 2013 zrealizowała na zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając dotację w wysokości : 1.000,-złotych .

 

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice, na stronie internetowej www.branice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2013-11-29