Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-01-04 - BG.6220.1.16.2022.AW - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu bazy przeładunkowo-transportowej złomu oraz przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych, metodą aktywnego wapna, na polepszacze gleby w Branicach”

Branice, dnia  03.01.2023r.

 

BG.6220.1.16.2022.AW

ZAWIADOMIENIE

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji

 

Na podstawie art. 10 i art. 79a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) w toku postępowania wszczętego na wniosek STRB-777 Sp. z o.o. ul. Główna 2, 48-140 Branice, doręczony organowi w dniu 20.01.2022r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „Uruchomieniu bazy przeładunkowo-transportowej złomu oraz przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych, metodą aktywnego wapna, na polepszacze gleby w Branicach”

zawiadamia

o zakończeniu postępowania i o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Z uprawnień można skorzystać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu  Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 w godzinach urzędowania – biuro nr 4.

Strony postępowania mogą w przedmiotowej sprawie składać uwagi i wnioski w  formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Jednocześnie, w związku z wszczęciem postępowania na żądanie strony, organ informuje o braku spełnienia przesłanek zależnych od strony, które nie są spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony – niezgodności przeznaczenia terenu pod planowane przedsięwzięcie objęte wnioskiem z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru, w ramach którego położona jest działka o nr ewidencyjnym 249/19, obręb Branice obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki, przyjęty uchwałą Nr XLVII/498/22 Rady Gminy Branice z dnia 17 października 2022 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Opolsk.2022.2825, z dnia 18.10. 2022 r.).

Przedmiotowa działka o nr ewidencyjnym 249/19, obręb Branice położona jest w ramach terenu oznaczonego w ww. m.p.z.p. symbolem A 1PU, z przeznaczeniem podstawowym dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, baz, zabudowy usługowej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 5, 6 i 7  (gdzie § 19 ust. 5, 6 i 7 dotyczy granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i teren oznaczony symbolem A 1PU położony jest, w przeważającej części, w ramach granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zgodnie z obowiązującym rysunkiem planu) oraz przeznaczeniem uzupełniającym dla zabudowy towarzyszącej, powierzchniowej eksploatacji złoża kopaliny pospolitej Branice.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.), że w wyżej zakreślonym  terminie stronie, na której żądanie wszczęto postępowanie administracyjne, przysługuje prawo przedłożenia dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia przesłanek.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Otrzymują:

  1. STRB-777 Sp. z o.o. ul. Parkowa 17, 49-318 Skarbimierz Osiedle
  2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie:
    • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
    • na stronie internetowej bip.branice.pl
    • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
  3. a/a