Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-12-22 - BG.6220.4.29.2021.AW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice"

Branice,  dnia  15.12.2022r.

 

BG.6220.4.29.2021.AW

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000)  mając na uwadze art. 3 pkt 11, 38, 85 ust.3, 74 ust. 3, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Branice

podaje do publicznej wiadomości informacje
oraz zawiadamiam strony postępowania o:

o wydanej w dniu 15.12.2022r. nr BG.6220.4.28.2021.AW na wniosek VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice"

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach można się zapoznać w siedzibie w siedzibie Urzędu  Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 w godzinach urzędowania – biuro nr 4.

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach pod adresem http://bip.branice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Branicach i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bliszczyce.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

od dnia 22.12.2022r. do 05.01.2023r.

Zgodnie z art. 129 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca