Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17-06-2013r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice

Branice, dnia 17.06.2013r.

ZP.271.OŚ.1.10.2013

Wg. rozdzielnika

Zawiadomienie Zamawiającego

Działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Pzp” zawiadamiam:

że w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice” złożono 8 ofert:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “AGRAF”          
Rafał Skórka
ul. Lecha 14
41-710 Ruda Śląska

 

Oferta nr 2 

Firma Remontowo-Budowlana
"UTIL"
Stanisław Zasłona
ul. Dolna 8, Ryczówek
32-310 Klucze

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP
Renata Kazibudzka
ul. Śląska 22, Bargły
42-262 Poczesna

Oferta nr 4

E-PIK
Usługi Ekologiczne sp. z o.o.
ul. Brodowska 28
63-000 Środa Wlkp.

Oferta nr 5

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Dąbrowie Górniczej
ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Oferta nr 6 

Zakład Gospodarki
Komunalnej „GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
ul. Mikorzyn 19
87-732 Lubanie

Oferta nr 7
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobrów 8
28-142 Tuczępy

Oferta nr 8

T-tel
Tomasz Wieczorek
ul. Podgórze 20/2
43-300 Bielsko Biała

że w wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice” została wybrana oferta nr 7 złożona przez: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

Wykonawca przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena o znaczeniu 100% , zaś wykonawca przedłożył ofertę z ceną 81.399,34 zł . Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów t.j. 100 pkt

             C min
An = ----------------- x 100 pkt x 100%
              C n

          81.399,34
An = ----------------- x 100
          81.399,34

An = 100 pkt

 

1. Druga oferta, która podlegała ocenie to oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “AGRAF”, Rafał Skórka ul. Lecha 14, 41-710 Ruda Śląska.

Wykonawca przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły   spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły , że wykonawca nie   podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, została złożona w wymaganym   terminie.

Zgodnie ze wzorem za kryterium ceny uzyskał następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

lub imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “AGRAF”, Rafał Skórka ul. Lecha 14, 41-710 Ruda Śląska

                 81.399,34 zł
      An = ------------------ x 100 = 52,49 pkt
                155 062,70 zł

 

2. Trzecia oferta, która podlegała ocenie to oferta nr 2 złożona przez Firma Remontowo-Budowlana „ UTIL „ Stanisław Zasłona, ul. Dolna 8, Ryczówek, 32-310 Klucze.

Wykonawca w dniu 06.06.2013r. został wezwany w związku brzmieniem art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postaci oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ

W dniu 10.06.2013r. wykonawca uzupełnił dokumenty.

Zgodnie ze wzorem za kryterium ceny uzyskał następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

lub imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Firma Remontowo-Budowlana
"UTIL"
Stanisław Zasłona
ul. Dolna 8, Ryczówek
32-310 Klucze

             81.399,34 zł
   An= ------------------ x 100 = 78,75 pkt
           103.363,66 zł

 

3. Czwarta oferta, która podlegała ocenie to oferta nr 4 złożona przez E-PIK Usługi Ekologiczne sp. z o.o.   ul. Brodowska 28, 63-000 Środa Wlkp.

Wykonawca w dniu 06.06.2013r. został wezwany w związku brzmieniem art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postaci oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ (brak wskazanego w tabeli załącznika) oraz decyzji dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

W dniu 11.06.2013r. wykonawca uzupełnił dokumenty.

Zgodnie ze wzorem za kryterium ceny uzyskał następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

lub imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

E-PIK 
Usługi Ekologiczne sp. z .o.o
ul. Brodowska 28
63-000 Środa Wlkp.

              81.399,34 zł
    An = ------------------ x 100 = 68,05 pkt
             119 616,48zł

 

4. Piąta oferta, która podlegała ocenie to oferta nr 5 złożona przez REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Wykonawca przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły   spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły , że wykonawca nie   podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, została złożona w wymaganym   terminie.

Zgodnie ze wzorem za kryterium ceny uzyskał następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

lub imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Dąbrowie Górniczej
ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

            81.399,34 zł
   An = ------------------ x 100 = 83,36 pkt
            97.649,85 zł

 

5. Szósta oferta, która podlegała ocenie to oferta nr 6 złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, ul. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Wykonawca w dniu 06.06.2013r. został wezwany w związku brzmieniem art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postaci oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz decyzji dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

W dniu 11.06.2013r. wykonawca uzupełnił dokumenty.

Zgodnie ze wzorem za kryterium ceny uzyskał następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

lub imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Zakład Gospodarki
Komunalnej "GRONEKO"
Marcin Gronowski,
ul. Mikorzyn 19
87-732 Lubanie

             81.399,34 zł
    An= ------------------ x 100 = 74,35 pkt
            109 481,77zł

 

6. Oferent (oferta nr 3) - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP Renata Kazibudzka    ul. Śląska 22, Baryły, 42-262 Poczesna został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp z powodu niewykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, oraz przedstawieniem decyzji dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

Zamawiający zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał aby wykonawca przedstawił:

- decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Wykonawca w dniu 06.06.2013r. pismem nr ZP.271.OŚ.1.5.2013 został na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wezwany do uzupełnienia tych dokumentów, potwierdzających spełnienie ww. warunków   w terminie do dnia 11.06.2013r. do godz. 1000. Wykonawca nie uzupełnił powyższego braku.

 

7. Oferent (oferta nr 8) - T-tel Tomasz Wieczorek ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp z powodu niewykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał aby wykonawca przedstawił oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Wykonawca w dniu 06.06.2013r. pismem nr ZP.271.OŚ.1.8.2013 został na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wezwany do uzupełnienia tych dokumentów, potwierdzających spełnienie ww. warunków   w terminie do dnia 11.06.2013r. do godz. 1000. Wykonawca nie uzupełnił powyższego braku.

 

8. Oferta (oferta nr 3) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EKOTOP Renata Kazibudzka została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Pzp, z uwagi na wykluczenie tego Wykonawcy z powodów wskazanych w pkt 6 niniejszego zawiadomienia.

 

9. Oferta (oferta nr 8) złożona przez - T-tel Tomasz Wieczorek ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z uwagi na wykluczenie tego Wykonawcy z powodów wskazanych w pkt 7 niniejszego zawiadomienia.

 

10. Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 24.06.2013r. o godz. 1000. Wobec powyższego proszę o przybycie do Urzędu Gminy w Branicach w terminie jak wyżej.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 077/4868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “AGRAF”
  Rafał Skórka
  ul. Lecha 14
  41-710 Ruda Śląska

   
 2. Firma Remontowo-Budowlana
  "UTIL"
  Stanisław Zasłona
  ul. Dolna 8, Ryczówek
  32-310 Klucze

   
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP
  Renata Kazibudzka
  ul. Śląska 22, Bargły
  42-262 Poczesna

   
 4. E-PIK
  Usługi Ekologiczne sp. z o.o.
  ul. Brodowska 28
  63-000 Środa Wlkp

   
 5. REMONDIS Sp. z o.o.
  ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
  Oddział w Dąbrowie Górniczej
  ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

   
 6. Zakład Gospodarki
  Komunalnej "GRONEKO"
  Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
  ul. Mikorzyn 19
  87-732 Lubanie

   
 7. Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
  Dobrów 8
  28-142 Tuczępy

   
 8. T-tel Tomasz Wieczorek
  ul. Podgórze 20/2
  43-300 Bielsko Biała

   
 9. a/a

Dokument źródłowy:  PDFZP_271_OŚ_1_10_2013.pdf (53,70KB)

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adriana Wiewiórka
Data wytworzenia: 2013-06-17