Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

23-04-2013r. - Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7011.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie

Branice, dnia 2013-04-23r.

Nr ZP.271.IR.7011.1.5.2013

                                                                                   Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7011.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie”

Zawiadomienie o wynikach postępowania
oraz o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie”:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. przetargu nieograniczonym złożone zostały 3 oferty:

Oferta nr 1 – Tomasza Rosowieckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą :

    Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane
    MUREX
    Tomasz Rosowiecki
    Klisino 132
    48-100 Głubczyce

Oferta nr 2 – Piotra Duda prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą :

    Centrum Budowlane DUDA
    Piotr Duda
    ul. Długa 13
    48-130 Kietrz

Oferta nr 3 – Janusza Barton prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą :

    Firma „BARTON”
    Janusz Barton
    Ul. Prusa 14,
    48-250 Głogówek

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie” za najkorzystniejszą została uznana:

oferta nr 1 złożona przez: Tomasza Rosowieckiego prowadzącego Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane MUREX z siedzibą w Klisinie 

którego oferta opiewa na kwotę 884.972,86 zł netto, 1 088 516,62 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert (jest jedyną ważną ofertą), uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

 

3. Oferent Tomasz Rosowiecki prowadzący Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane MUREX z siedzibą w Klisinie:

1) przedstawił w ofercie referencje udzielone dla Firmy BEM-BUD Spółka z o.o. na wykonanie zadań:

- „Docieplenie elewacji, remont cokołów i opasek, wymianę stolarki okiennej i ślusarki wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy u. Kamieńskiego 73a”,

- Roboty termomodernizacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lotniczej 139-141 we Wrocławiu,

- Roboty termomodernizacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gwareckiej 1-15 we Wrocławiu,

- Roboty termomodernizacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orzechowej 27-37 we Wrocławiu.

Firma BEM – BUD nie została ujęta w wykazie podwykonawców przedłożonym przez Oferenta a w przypadku wykazania dysponowania odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego (referencje) przy ocenie spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne może być powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonywaniu części udzielanego zamówienia. Przedłożone również zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okresy wykonania zadania, podpisanego przez przedstawiciela Firmy BEM-BUD oprócz „wiedzy i doświadczenia” wskazuje również na zobowiązanie do oddania „potencjału technicznego”, wobec powyższego Zamawiający wezwał w dniu 8.04.2013 r. do uzupełnienia ww. braków poprzez określenie zakresu potencjału technicznego udostępnionego Oferentowi przez Firmę BEM – BUD, w terminie do 11.04.2013 r. do godz. 1200. Warunek ten został spełniony w dniu 11.04.2013 r. poprzez przedłożenie zobowiązania Spółki BEM – BUD zawierającego zakres udostępnienia potencjału technicznego oraz zakres prac do wykonania związanych z częścią zamówienia.

2) na podstawie zapisów rozdziału 11 ust. 3 pkt 5) SIWZ Wykonawca zobowiązany był, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w postaci posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej, do przedłożenia polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000 000,00 zł.

Wykonawca przedłożył polisę Firmy COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group podpisaną przez Pana Krzysztofa Kucik Centrum Ubezpieczeniowo – Finansowe z siedzibą w Prudniku, bez dokumentów potwierdzających umocowanie Pana Krzysztofa Kucik do zawierania ww. umów ubezpieczenia, wobec czego Zamawiający w dniu 08.04.2013 r. wezwał o uzupełnienie powyższego umocowania, w terminie do dnia 11.04.2013 r. Wykonawca ustosunkował się do powyższego i w dniu 11.04.2013r. przedłożył ważne pełnomocnictwo nr 62040/32/2012 z dnia 01.04.2012r. Firmy COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Innsurance Group podpisane przez Dyrektora Oddziału Piotra Krycia, do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz Towarzystwa wraz z załącznikiem nr 1 do pełnomocnictwa zawierającym limity sum ubezpieczenia, potwierdzające posiadanie umocowania do zawarcia wymaganej przez Zamawiającego umowy ubezpieczenia.

3) Tomasz Rosowiecki wraz z ofertą przedłożył następujące kopie referencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem jedynie przez Prezesa Zarządu Spółki BEM-BUD, udzielone dla Firmy BEM-BUD Spółka z o.o. przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na zadanie „Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala Powiatowego
w Głubczycach”,

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na zadanie „Docieplenie elewacji, remont cokołów i opasek, wymianę stolarki okiennej i ślusarki wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy u. Kamieńskiego 73a”,

- Spółdzielnię Mieszkaniowo Lokatorsko – Własnościową „Energetyk” na zadanie - roboty termomodernizacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lotniczej 139-141 we Wrocławiu,

- Spółdzielnię Mieszkaniowo Lokatorsko – Własnościową „Energetyk” na zadanie - roboty termomodernizacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gwareckiej 1-15 we Wrocławiu,

- Spółdzielnię Mieszkaniowa Wrocław – Południe na zadanie - roboty termomodernizacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orzechowej 27-37 we Wrocławiu.

W związku z niepotwierdzeniem powyższych dokumentów za zgodność z oryginałem przez Oferenta, tak jak wymaga tego przepis § 7 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231), Zamawiającyw dniu 12.04.2013 r. wystąpił o uzupełnienie tych braków poprzez okazanie oryginałów ww. referencji, w terminie do dnia 16.04.2013 r. do godz. 1200.Oferent we właściwym terminie przedłożył oryginały referencji do wglądu Komisji Przetargowej.

 

4. Oferent – Piotr Duda prowadzący Centrum Budowlane DUDA z siedzibą w Kietrzu:

1) na podstawie zapisów rozdziału 11 ust. 3 pkt 5) SIWZ Wykonawca zobowiązany był, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w postaci posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej, do przedłożenia polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000 000,00 zł.

Wykonawca wraz z ofertą przedłożył polisę Ergo Hestii na kwotę 2 000 000,00 zł. jednak przedłożył dowód wpłaty jedynie pierwszej raty składki określonej w punkcie IV. Polisy,
w związku z powyższym Wykonawca mając na względzie zapisy § 17 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Sopockiego TU Ergo Hestia S.A., na podstawie art. 26 ust. 3 pzp wezwał w dniu 8.04.2013 r. do uzupełnienia przedmiotowego braku poprzez przedłożenie dowodu zapłaty drugiej raty składki ubezpieczeniowej zgodnie z § 17 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia. Wykonawca ten przedłożył w terminie dowód dokonania zapłaty II raty składki w kwocie 1588,00 zł w dniu 3.12.2012 r. czyli po terminie wynikającym w treści polisy.

2) na podstawie zapisów rozdziału 10 ust. 1 pkt b i rozdziału 11 ust. 3 pkt 1) SIWZ Wykonawca zobowiązany był do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, trzech robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku
o powierzchni docieplenia minimum 2500 m2 każda i o łącznej wartości 4 500 000 zł. brutto. Wykonawca w przedłożonej ofercie przedstawił referencje wystawione dla Piotra Szczerby prowadzącego Przedsiębiorstwo KONCEPT Piotr Szczerba w Częstochowie, udzielone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. na I etap zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie” (wartość inwestycji; 1 591 535,87 zł brutto, remontowane budynki przy ul. Czajkowskiego 1 , 2, 4, 6, ul. Drzymały 3 i 5), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Pana Piotra Szczerba. Z treści ww. referencji nie wynika jaka jest wartość robót w zakresie termomodernizacji, czego Zamawiający żądał zgodnie z rozdziałem 10 pkt 1b SIWZ. Oferent nie określił również pełnej daty realizacji zadania, co było konieczne zgodnie zapisami załącznika nr 4 do SIWZ. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp Zamawiający wezwał do uzupełnienia przedłożonej oferty w zakresie określonym powyżej, jak również złożenie wyjaśnień czy przedmiotowa inwestycja była wykonana w jednym czy kilku etapach oraz przedłożenie oryginału referencji, w terminie do dnia 11.04.2013 r. do godz.1200. Do powyższego wezwania Oferent ustosunkował się w dniu 11.04.2013 r. przedkładając do wglądu oryginał referencji, oświadczenie Przedsiębiorstwa KONCEPT podpisane przez właściciela Piotra Szczerba, umowę nr 192/TR/2008 z dnia 12.11.2008 r. na wykonanie przedmiotowego zadania oraz referencje z dnia 2009.08.20 wystawione dla konsorcjum firm :

- Zakład Remontowo-Budowlano-Instalatorski BUDO-MAX S.J. Radosław Marks z siedzibą w Częstochowie,

- Przedsiębiorstwo KONCEPT Piotr Szczerba z siedzibą w Częstochowie,

- Zakłady Gospodarcze „MIARPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie,

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą
w Częstochowie.

Zamawiający dokonując analizy dokumentów przedłożonych jako uzupełnienie podkreśla, że:

a)umowa nr 192/TR/2008 z dnia 12.11.2008 r. określa zakres wykonania prac na budynkach przy ul. Rydla 1, 2 i 3, ul. Czajkowskiego 1, 2, 4, 6 oraz ul. Drzymały 1, 3, 5, 6, 8, 10 a przedłożona wraz z ofertą referencja potwierdza wykonanie remontu budynków przy ul. Czajkowskiego 1, 2, 4, 6 oraz ul. Drzymały 3 i 5.

b)referencje przedłożone wraz z ofertą określają wartość brutto realizacji I etapu zadania „Programu ograniczania niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie” na kwotę591 535,87 zł., podczas gdy umowa nr 192/TR/2008 z dnia 12.11.2008 r. zawarta
z konsorcjum 4 firm, wskazuje kwotę 4 899 286,87 zł brutto za realizacje jej przedmiotu, a referencje z dnia 20.08.2009 r. udzielone powyższemu konsorcjum wskazują na kwotę 5 222 687,17 zł brutto za realizacje powyższego zadania. Wprawdzie w oświadczeniu wniesionym w ramach uzupełnień Piotr Szczerba prowadzący Przedsiębiorstwo Koncept w punkcie 3 wyjaśnia, że różnica w kwotach realizacji między umową nr 192/TR/2008 a referencjami z dnia 2009.08.20 wynika
z rozliczenia zgodnie z kosztorysem podwykonawczym, jednak nie wyjaśniono różnic wartościowych w kwotach przedstawionych w obydwu referencjach, nie przedstawiono także dokumentu podmiotu udzielającego referencji Piotrowi Szczerbak potwierdzającego wartość prac związanych z termomodernizacją .

c)ponadto wykonana kopia referencji z dnia 2009.08.20, potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Piotra Dudę, uniemożliwia odczytanie osoby imienia i nazwiska osoby działającej w imieniu wystawcy, jako członek zarządu Dyrektor Techniczny, nie zawiera także wskazania podmiotu udzielającego referencji,

d)przedłożone oba dokumenty nie określają wartości robót termomodernizacyjnych wykonanych w trakcie realizacji zadania, czego Zamawiający żądał w punkcie 1b rozdziału 10 SIWZ.

Wobec powyższego Zamawiający uznał, że referencje dotyczące zadania „Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie” nie potwierdzają wartości wykonania robót budowlanych w zakresie termomodernizacji

3) Oferent wraz z ww. dokumentami przedłożył również nowy wykaz wykonanych robót budowlanych wskazujący inną wartość robót i inny wykaz budynków przy zrealizowanej
w Częstochowie robocie budowlanej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. niż w wykazie dołączonym do oferty, co oznacza, że dokonał zmiany treści oferty, co jest niedopuszczalne na tym etapie, gdyż zgodnie
z przepisem art. 84 ust. 1 ustawy zmiana oferty może nastąpić przed terminem składania ofert.

4) pismem nr ZP.271.IR.7011.1-3.2013 wezwano Wykonawcę do przedłożenia oryginałów referencji wystawionych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Częstochowie oraz wystawionej przez Urząd Miejski w Kietrzu dla Przedsiębiorstwa Koncept Piotr Szczerba z siedzibą w Częstochowie, w związku z nie potwierdzeniem ich za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę co jest wymagane zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231), w terminie do dnia 11.04.2013 r. do godz. 1200. Oferent w dniu 11.04.2013 r. przedstawił oryginały żądanych dokumentów Stałej Komisji Przetargowej w Branicach.

5) na podstawie zapisów rozdziału 10 ust. 1 pkt c) oraz rozdziału 11 ust. 3 pkt 3) SIWZ Wykonawca zobowiązany był do spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego
z dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez dysponowanie osobą kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, który kierował w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia trzema robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji budynku o powierzchni docieplenia minimum 2500 m2 każda.

Oferent Piotr Duda Centrum Budowlane DUDA wskazał w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania, jako kierownika budowy Pana Mariusza Iwańskiego, jednak w kolumnie dotyczącej zrealizowanych przez niego prac brak jest opisu, którego wymagał Zamawiający w punkcie 1c rozdziału 10 SIWZ oraz dat potwierdzających wykonanie prac w terminie „…ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert…”. Pismem nr ZP.271.IR.7011.1-3.2013 z dnia 08.04.2013 r. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia przedmiotowych braków w terminie do dnia 11.04.2013 r. do godz. 1200. Wykonawca ustosunkował się do wezwania we właściwym terminie przedkładając: oświadczenie własnoręcznie podpisane przez Pana Mariusza Iwańskiego, który potwierdza wykonanie trzech robót w zakresie termomodernizacji budynków w terminie pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert wraz decyzją z dnia 2009.08.26 Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego potwierdzającą wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, zaświadczeniem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającym członkowstwo Pana Iwańskiego w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów i posiadanie przez niego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z decyzją określającą nadane uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym SLK/2567/OWOK/09. W ramach powyższych uzupełnień Oferent przedstawił również po raz kolejny wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania, z umieszczeniem w nim treści innej niż w wykazie załączonym do oferty, co oznacza, że w tym zakresie zmienił treść oferty, co jest niedopuszczalne, gdyż zgodnie z przepisem art. 84 ust. 1 ustawy zmiana oferty może nastąpić przed terminem składania ofert.

6) w pozycji nr 15 Przedmiaru robót pn. „Montaż instalacji odgromowej pionowej – drut d=8 mm” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny montażu 132m druta o ww. parametrach, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym „Wymianę zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej” bez wskazania parametrów wymienianego druta, Wykonawca tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 15) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 15

7) w pozycji nr 64 Przedmiaru robót pn. „Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy d=8mm ocynk lub d=10mm Al.) na uprzednio zainstalowanych ii pozostawionych wspornikach na dachu płaskim” Zamawiający zażądał przestawienia wymienianych przewodów o ww. parametrach, Wykonawca jednak przedstawił wycenę bez podania parametrów przewodów , dokonał tym samym zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 64) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 64).

8) w pozycji nr 67 Przedmiaru robót pn. „Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe – papa SBS – podkładowa PYE200 S3,5 tolerancja grubości 0,2 mm, giętkość w temp. -15 C, możliwość mocowania mechanicznego – nawierzchniowa PTE200 S5, tolerancja grubości 0,2 mm, giętkość w temp. 15C” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny montażu papy o ww. parametrach dot. tolerancji grubości oraz możliwości mocowania mechanicznego, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę papy bez podania tolerancji grubości oraz nie wskazał możliwości mocowania mechanicznego wycenionego produktu. Wykonawca tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 67) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 67).

9) w pozycji nr 21 Przedmiaru robót pn. „Osłony okien i drzwi – folia polietylenowa” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny osłony okien i drzwi, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym jedynie wycenę okien tym samym dokonując zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 21 ) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 21),

10) w pozycji nr 25 przedmiaru robót pn. „Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekką – mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie. Uwaga : Powierzchnie ocieplane i nieocieplane” Zamawiający zaznaczył fakt, że chodzi o powierzchnie ocieplane i nieocieplane, Wykonawca jednak w kosztorysie ofertowym nie określił powierzchni których wycena prac dotyczy, tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 25) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 25).

11) w pozycji nr 26 Przedmiaru robót pn. „Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą – jednokrotne gruntowanie emulsją. Uwaga: Powierzchnie ocieplane
i nieocieplane” Zamawiający podkreślił jakie rodzaje powierzchni będą przygotowywane, Wykonawca jednak w kosztorysie ofertowym nie określił powierzchni których wycena prac dotyczy, tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 26) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 26,

12) w pozycji nr 28 Przedmiaru robót pn. „Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła „lambda” [W/mK] < 0,04 cm – przyklejenie płyt styropianowych do ścian – struktura tynku c-w, cyklinowanego, gruboziarnistego”, Zamawiający zaznaczył strukturę pożądanego tyku, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę tynku bez doprecyzowania jego struktury, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 28) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 28).

13) w pozycji nr 30 Przedmiaru robót pn. „Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła „lambda” [W/mK] max. 0,04 – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły” Zamawiający przedstawił wymagany współczynnik przewodzenia ciepła płyt, brak jest jednak takiego zapisu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Wykonawca tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 30) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 30).

14) w pozycji nr 35 Przedmiaru robót pn. „Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawę elewacyjną” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny nałożenia masy jak wyżej, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym „Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ”, Wykonawca tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 35) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 35).

15) w pozycji nr 36 Przedmiaru robót pn. „Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany i ościeża – bez cokołu Tynk „baranek” kolor biały”” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny montażu tynku wg parametrów jw., Wykonawca jednak nie uwzględnił zapisu dot. przedmiotowych parametrów, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 36) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 36).

16) w pozycji nr 44 Przedmiaru robót pn. „Roboty remontowe -cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm – NACIĘCIE W CELU UZYSKANIA ESTETYCZNEJ KRAWĘDZI” Zamawiający zaznaczył, że nacięcie ma być dokonane w celu uzyskania estetycznej krawędzi, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę bez wskazania wykonania wymaganego nacięcia, tym samym dokonując zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 44) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 44).

17) w pozycji nr 52 Przedmiaru robót pn. „Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci zawartej w gruncie – powierzchnie pionowe” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny izolacji jw. jednak Wykonawca wycenił wykonanie izolacji tylko w pierwszej warstwie, tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 52) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 52).

18) w pozycji nr 65 Przedmiaru robót pn. „Przegląd i drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu ubytków – przygotowanie podłoża pod docieplenie styropapą” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny drobnych napraw oraz przeglądu, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym jedynie drobne naprawy bez żądanego przez Zamawiającego przeglądu, Wykonawca tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 65) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 65).

19) w pozycji nr 91 Przedmiaru robót pn. „Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu – ławy kominiarskie systemowe” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny ław kominiarskich systemowych, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę ław kominiarskich bez wskazania czy są to ławy systemowe, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 91) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 91).

20) w pozycji nr 92 Przedmiaru robót pn. „Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachodachówkę” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny montażu zwodów na dachu pokrytym balchodachówką, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym montaż zwodów na dachu pokrytym blachą, tym samym dokonując zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 92) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 92).

21) w pozycji nr 120 Przedmiaru robót pn. „Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Rura wielowarstwowa PEXc/Al/PEXb” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny rurociągów o połączeniach zgrzewanych, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę rurociągów bez zaznaczenia rodzajów połączeń, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 120) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 120).

22) w pozycji nr 121 Przedmiaru robót pn. „Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Rura wielowarstwowa PEXc/Al/PEXb” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny rurociągów o połączeniach zgrzewanych, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę rurociągów bez zaznaczenia rodzajów połączeń, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 121) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 121).

23) w pozycji nr 122 Przedmiaru robót pn. „Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Rura wielowarstwowa PEXc/Al/PEXb” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny rurociągów o połączeniach zgrzewanych, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę rurociągów bez zaznaczenia rodzajów połączeń, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 122) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 122).

24) w pozycji nr 123 Przedmiaru robót pn. „Izolacja rurociągów śr. 28-50 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny izolacji rurociągów o ww. parametrach, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę izolacji rurociągów o śr. 28-35 mm, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 123) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 123).

25) w pozycji nr 125 Przedmiaru robót pn. „Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny izolacji rurociągów o ww. parametrach, Wykonawca jednak przedstawił
w kosztorysie ofertowym wycenę izolacji rurociągów o śr. 54-70 mm, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 125) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 125).

26) w pozycji nr 126 Przedmiaru robót pn. „Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych 50x100 mm) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły – osłona rur c.o. prowadzonych po ścianach pomieszczeń” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny korytek instalacyjnych o ww. parametrach, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę korytek instalacyjnych bez wskazania ich parametrów, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 126) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 126).

27) w pozycji nr 127 Przedmiaru robót pn. „Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych 100x200 mm) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły – osłona rur c.o. prowadzonych po ścianach pomieszczeń” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny korytek instalacyjnych o ww. parametrach, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę korytek instalacyjnych bez wskazania ich parametrów, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 127) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 127).

28) w pozycji nr 144 Przedmiaru robót pn. „Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny prac jw., Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym „Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian” bez ujęcia wyceny malowania sufitów, tym samym dokonując zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 144) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 144).

29) w pozycji nr 156 Przedmiaru robót pn. „Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny izolacji rurociągów o ww. parametrach, Wykonawca jednak przedstawił
w kosztorysie ofertowym wycenę izolacji rurociągów o śr. 54-70 mm, tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 156) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 156).

30) Wykonawca zobowiązany był do spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem trzech robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku o powierzchni docieplenia minimum 2500 m2 każda i o łącznej wartości 4 500 000 zł. brutto, zgodnie z zapisami rozdziału 10 pkt 1b SIWZ.

Z przedstawionych przez oferenta referencji na wykonane roboty wynika, że wykonał roboty termomodernizacyjne należycie jedynie o wartości łącznej 3.343.025.01 zł brutto a nie 4.500.000,00 zł. Zamawiający uznał, że niedookreślono przez udzielającego referencji wartości robót termomodernizacyjnych wykonanych w zakresie realizacji I etapu zadania pn. „Program ograniczenie niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie”, zaś wskazywanie przez oddającego do dyspozycji Wykonawcy zasobów w postaci ww. referencji na wartość tych prac w wysokości większej niż wynika to z treści referencji udzielonej Piotrowi Szczerba wprowadza niezrozumiałe dla Zamawiającego rozbieżności, w związku z tym Zamawiający nie uwzględnił tego zadania w katalogu robót w zakresie termomodernizacji budynku a co za tym idzie także przy ustaleniu wartości robót termomodernizacyjnych.

Tym samym Wykonawca Piotr Duda zostaje wykluczony z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, trzech robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku o powierzchni docieplenia minimum 2500 m2 każda i o łącznej wartości 4 500 000 zł. brutto, z przyczyn szczegółowo przez Zamawiającego przedstawionych w pkt 4 ppkt 2), 3) i 30) niniejszego zawiadomienia.

Oferta Piotra Dudy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo Zamówień publicznych z uwagi to, że została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim, a także na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co Zamawiający w sposób szczegółowy wskazał w pkt 4 ppkt od 6) do 29) niniejszego zawiadomienia.

Wobec istnienia przesłanek do odrzucenia oferty Piotra Dudy nie został on wezwany przez Zamawiającego, w oparciu o zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych do uzupełniania dokumentu, o pisemnym zobowiązaniu innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia na okres korzystania
z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia, o oświadczenie dotyczące udziału tego podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia.  

 

5. Oferent Janusz Barton prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą „BARTON” Janusz Barton z siedzibą w Głogówku:

1) na podstawie zapisów rozdziału 11 ust. 3 pkt 5) SIWZ Wykonawca zobowiązany był, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w postaci posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej, do przedłożenia polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000 000,00 zł.

Wykonawca przedłożył polisę Firmy COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, którą w imieniu ubezpieczyciela podpisała Pani Edyta Kałamajska - Ubezpieczenia i Finanse z siedzibą w Głogówku, bez dołączenia dokumentu z którego wynika umocowanie tegoż agenta do wykonywania czynności związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia w imieniu ww. Towarzystwa, wobec czego Zamawiający w dniu 08.04.2013 r. wystąpił o uzupełnienie powyższego braku w zakresie brakującego umocowania, w terminie do dnia 11.04.2013 r. Wykonawca ustosunkował się do powyższego i w dniu 11.04.2013r. przedłożył ważne pełnomocnictwo nr 62392/03 z dnia 01.08.2011r. Firmy COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Innsurance Group podpisane przez Dyrektora Oddziału Piotra Krycia, do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz Towarzystwa, jednakże bez załącznika, wskazanego w treści tegoż pełnomocnictwa precyzującego grupy ubezpieczeń i limitów sum ubezpieczenia, nie wykazując tym samym umocowania do zawarcia umowy ubezpieczenia na sumę 1.000.000,00 zł.  

2) na podstawie zapisów rozdziału 10 ust. 1 pkt b i rozdziału 11 ust. 3 pkt 1) SIWZ Wykonawca zobowiązany był do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, trzech robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku
o powierzchni docieplenia minimum 2500 m2 każda i o łącznej wartości 4 500 000 zł. brutto.

a) Wykonawca w przedłożonej ofercie przedstawił referencje wystawione dla Firmy Barton Janusz Barton przez Krystiana Linder sp. j. z siedzibą w Pietnej, jednak ze względu na nieczytelny podpis i brak wskazania osoby działającej w imieniu ww. spółki jawnej oraz brak wskazania umocowania do reprezentowania spółki Krystian Linder Sp.j. Zamawiający wezwał pismem z dnia 08.04.2013 r. do przedłożenia oryginału referencji wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osoby podpisanej pod przedmiotowymi referencjami do reprezentowania wystawiającego referencje, w terminie do 11.04.2013 r. do godz. 1200. Wykonawca w dniu 11.04.2013 r. przesłał drogą faksową referencje wystawione przez Krystian Linder Sp.j. wraz z oświadczeniem Krystiana Linder o własnoręczności podpisu widniejącego pod rzeczonymi referencjami, Oferent przedłożył również poświadczony przez siebie za zgodność z oryginałem odpis z KRS potwierdzający, że wspólnik Krystian Linder jest umocowany do reprezentacji spółki samodzielnie. Oryginały ww. dokumentów dotarły do Zamawiającego dnia 15.04.2013r. (data wpływu), wobec czego Zamawiający uznał, że niedotrzymany został w wezwaniu termin dotyczący uzupełnienia braku w postaci przedłożenia oryginału referencji.

b) W przedłożonej wraz z ofertą referencji udzielonej przez spółkę Krystian Linder Sp.j. z siedzibą w Pietnej na wykonanie zadania pn. : „ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU INTEGRACJI KULTURALNEJ” w Pietnej, brak jest określenia wartości robót termomodernizacyjnych. Mając na uwadze powyższe Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 8.04.2013 r. do uzupełnienia ww. braków w terminie do dnia 11.04.2013 r. do godz. 1200. Uzupełnienia dokonano we właściwym terminie poprzez złożenie oświadczenia na piśmie przez spółkę Krystian Linder Sp.j. z siedzibą w Pietnej.

4) na podstawie zapisów rozdziału 10 ust. 1 pkt c) oraz rozdziału 11 ust. 3 pkt 3) SIWZ Wykonawca zobowiązany był do spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego
z dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez dysponowanie osobą kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, który kierował w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia trzema robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji budynku o powierzchni docieplenia minimum 2500 m2 każda.

W ofercie przedłożonej przez Wykonawcę wskazał on Pana Tomasza Kłoś jako pełniącego funkcję kierownika budowy. Oferent w załączniku nr 5 do SIWZ wskazał na wykonanie przez Pana Tomasza Kłoś zadania pod nazwą „Budowa budynków wielorodzinnych” podzielonego na trzy etapy. Wykonawca nie wskazał w ww. wykazie na kierowanie przez Tomasza Kłoś trzema robotami budowlanymi a jedną, w dodatku polegająca na budowie nowych obiektów. Zamawiający wzywając pismem z dnia 8.04.2013 r. do uzupełnienia brakujących oświadczeń w wykazie, dookreślił również, że „zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wpieraniu termomodernizacji i remontów, do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy ulepszenia budynków już istniejących a nie docieplanie przy wznoszeniu nowych budynków”. Oferent Janusz Barton został wezwany do uzupełnienia przedmiotowych braków, w terminie do 11.04.2013 r. Oferent ustosunkował się do wezwania we właściwym terminie i złożył wyjaśnienia, w których informuje, że przedłożone w ofercie roboty budowlane kierowane przez Pana Tomasza Kłoś są zgodne z zapisami rozdziału 10 pkt 1c SIWZ oraz przedłożył wyedytowaną ze strony internetowej interpretację definicji „przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Jednakże roboty związane np. ze stosowaniem technologii umożliwiającej izolację ścian zewnętrznych i stropów, montażem okien, instalacją systemów grzewczych w budynkach nowowznoszonych należą do standardowych robót, które zawarte są w projekcie i są nieodzowne w związku z koniecznością wzniesienia budynku zgodnie z pozwoleniem na budowę. Nie zawierają w sobie co o zasady elementu ulepszenia, w wyniku którego następuje np. zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, lub elementu zmiany dotychczasowych rozwiązań na inne skutkujące zmniejszeniem kosztów zakupu ciepła czy zmiany źródła energii, tak jak stanowi przepis art. 2 pkt 2 ww. ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów.

Dlatego też Oferent nie wykazał aby wskazywana przez niego osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy posiadała doświadczenie
w postaci kierowania trzema robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji budynku.

5) w pozycji nr 7 Przedmiaru robót pn. „Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg – 2 mocowania – wraz z oprawami” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny 6 szt. konstrukcji wsporczych, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym jedynie wycenę 5 szt. tym samym dokonując zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 7 ) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 7)

6) w pozycji nr 65 Przedmiaru robót pn. „Przegląd i drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu ubytków – przygotowanie podłoża pod docieplenie styropapą” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny drobnych napraw oraz przeglądu, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym jedynie drobne naprawy bez żądanego przez Zamawiającego przeglądu, Wykonawca tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 65) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 65).

7) w pozycji nr 120 Przedmiaru robót pn. „Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Rura wielowarstwowa PEXc/Al/PEXb” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny rurociągów o połączeniach zgrzewanych i rur o nazwie PEXc/Al/PEXb, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę rurociągów bez oznaczenia rodzajów połączeń oraz rur o nazwie PEX. Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 120)
z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 120).

8) w pozycji nr 121 Przedmiaru robót pn. „Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Rura wielowarstwowa PEXc/Al/PEXb” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny rur wielowarstwowych o nazwie jw., Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę rurociągów bez oznaczenia rodzajów rur, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 121) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 121).

9) w pozycji nr 122 Przedmiaru robót pn. „Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Rura wielowarstwowa PEXc/Al/PEXb” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny rurociągów o połączeniach zgrzewanych i rur o nazwie PEXc/Al/PEXb, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę rurociągów bez oznaczenia rodzajów połączeń oraz rur o nazwie PEX. Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 120)
z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 120).

10) w pozycji nr 125 Przedmiaru robót pn. „Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny izolacji rurociągów o ww. parametrach, Wykonawca jednak przedstawił
w kosztorysie ofertowym wycenę izolacji rurociągów o śr. 54-70 mm, Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 125) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 125).

11) w pozycji nr 126 Przedmiaru robót pn. „Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych 50x100 mm) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły – osłona rur c.o. prowadzonych po ścianach pomieszczeń”. Zamawiający zażądał przestawienia wyceny jako osłony rur c.o. prowadzonych po ścianach pomieszczeń, Wykonawca jednak nie wskazał na taki sposób wykonania pracy. Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu
w pozycji 126) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,
w pozycji 126).

12) w pozycji nr 127 Przedmiaru robót pn. „Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych 100x200 mm) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły – osłona rur c.o. prowadzonych po ścianach pomieszczeń” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny jako osłony rur c.o. prowadzonych po ścianach pomieszczeń, Wykonawca jednak nie wskazał na taki sposób wykonania pracy.   Oferent tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu
w pozycji 127) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,
w pozycji 127).

13) w pozycji nr 144 Przedmiaru robót pn. „Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny prac jw., Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym „Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian” bez ujęcia wyceny malowania sufitów, tym samym dokonując zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 144) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 144).

14) w pozycji nr 156 Przedmiaru robót pn. „Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny izolacji rurociągów o ww. parametrach, Wykonawca jednak przedstawił
w kosztorysie ofertowym wycenę izolacji rurociągów o śr. 54-70 mm, tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 156) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji 156).

15) Wykonawca zobowiązany był do spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem trzech robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku o powierzchni docieplenia minimum 2500 m2 każda i o łącznej wartości 4 500 000 zł. brutto, zgodnie z zapisami rozdziału 10 pkt 1b SIWZ.

Z przedstawionych przez oferenta referencji na wykonane roboty wynika, że wykonał roboty termomodernizacyjne jedynie na kwotę 2.214.588,49 zł brutto, a nie na 4.500.000,00 zł brutto

 

Tym samym Wykonawca Jan Barton zostaje wykluczony z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, trzech robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku o powierzchni docieplenia minimum 2500 m2 każda i o łącznej wartości 4 500 000 zł. brutto, ponadto nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu związanego z dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez dysponowanie osobą kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, który kierował w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia trzema robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji budynku o powierzchni docieplenia minimum 2500 m2 każda, z przyczyn szczegółowo przez Zamawiającego przedstawionych w pkt 5 ppkt 4) niniejszego zawiadomienia.  

Oferta Jana Barton została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo Zamówień publicznych z uwagi to, że została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim, a także na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co Zamawiający w sposób szczegółowy wskazał w pkt 5 ppkt od 5) do 14) niniejszego zawiadomienia.  

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest dzień 29.04.2013r.

Jednocześnie proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej pisemnej informacji na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty otrzymania.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

                                                                                              

 

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MUREX Tomasz Prosowiecki, Klisino 132, 48-100 Głubczyce,
  2. „Centrum Budowlane DUDA Piotr Duda ul. Długa 13, 48-130 Kietrz,
  3. Firma BARTON Janusz Barton, ul. Prusa 14, 48-250 Głogówek
  4. a/a

Dokument źródłowy: [ PDFZP_271_IR_7011_1_5_2013.pdf (142,69KB) ]
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2013-04-23