Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-11-29 - Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjny dla Gminy Branice aktualizacja do 2030 roku"

Branice, dnia 28.11.2022r.

 

OWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu

pn. ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjny dla Gminy Branice
aktualizacja do 2030 roku".

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029),

Wójt Gminy Branice

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjny dla Gminy Branice – aktualizacja do 2030 roku".

Celem wdrażania przedsięwzięć zapisanych w Planie jest m.in.:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych;
 • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • Redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

W efekcie podjętych obecnie działań Gmina opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający:

 • identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,
 • zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej w tym zadania nieinwestycyjne oraz inwestycyjne związane ze:
  • zużyciem energii w budynkach,
  • zużyciem energii w transporcie,
  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych;
 • wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca