Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

31-08-2012r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania (ZP.271.IR.7013.3.6-kan.Wys.2012) w przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka - Branice Oczyszczalnia"

Branice, dn. 2012-08-31

 

ZP.271.IR.7013.3.6-kan.Wys.2012

 

                     Wg rozdzielnika wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7013.3-kan.Wys.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – Branice Oczyszczalnia”:

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – Branice Oczyszczalnia”, zawiadamia co następuje:

    1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – Branice Oczyszczalni ” złożone zostały 4 oferty:

1) Oferta nr 1

Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN 
L. Walkiewicz Z. Warwarko
Spółka jawna
57-410 Ścinawa Średnia
Ul. 3 Maja 8b

2) Oferta nr 2

WOD GAZ
Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska
Spółka jawna
Ul. Partyzancka 54A
45 – 802 Opole

3) Oferta Nr 3

Przedsiębiorstwo Usługowe
„TELE –MAR” Sp. z o.o.
Ul. Stalowa 4
47 -400 Racibórz

4) Oferta nr 4

Zakład Produkcyjno Usługowy
ELTOR - Głubczyce
Ul. Grunwaldzka 16
48 – 100 Głubczyce

 

    2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – Branice Oczyszczalni ” za najkorzystniejszą została uznana:

oferta nr 4 złożona przez Tadeusza Ciaciura prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno Usługowy ELTOR - Głubczyce

którego oferta opiewa na kwotę 803 419,34 netto, 988 205,79 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert, uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena, wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

    3. Oferent Przedsiębiorstwo Usługowe „TELE –MAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, z powodu nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu posiadania wiedzy i doświadczenia w związku z nie wykazaniem wykonania co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ciśnieniowej o łącznej długości min. 7000m i wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. brutto wraz z przekazaniem ich do użytkowania, co wymagał Zamawiający zgodnie z zapisem rozdziału 13 ust.1 pkt b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z przedłożonej przez członka zarządu firmy Ryszarda Bolibrzuch dokumentacji ofertowej wynika, że oferent wskazał wykonanie jednej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Radoszowy, co jest potwierdzone referencjami wystawionymi przez zamawiającego.

W drugim wymienionym w wykazie robót zadaniu tj.: „ Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz ujęcia wody Strzybnik w Raciborzu” Wykonawca wskazał jako Zamawiającego firmę Wodropol SA z Wrocławia i przedstawił wystawione przez tę firmę referencje na w/w zadanie.

Trzecie zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta i wsi gminy Nysa”, wskazane w załączniku nr 5 do oferty, zostało potwierdzone referencjami wystawionymi na Zakład usług Remontowo-Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chrożnowski z siedzibą w Wojcieszycach, nie jest jednak w nich określone jakie roboty i o jakiej wartości wykonywał Oferent – Przedsiębiorstwo Usługowe „TELE –MAR” Sp. z o.o. Działając w imieniu firmy Zakład usług Remontowo Budowlanych i Instalacyjnych z siedzibą w Wojcieszycach Jan Chrożnowski złożył zobowiązanie do udostępnienia zasobów (referencji na ww. zadanie) w ramach postępowania, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej Wysoka – Branice Oczyszczalnia” oznajmiając, że szczegóły dotyczące współpracy zostaną określone w odrębnej umowie.

Dlatego też Oferent w dniu 22.08.2012r. został na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia brakujących dokumentów i wyjaśnienia faktu wystawienia referencji przez współwykonawcę oraz wskazanie współwykonawcy jako Zamawiającego w zakresie realizacji inwestycji w Raciborzu, oraz przedstawienia zakresu współpracy Oferenta z firmą Zakład Usług Remontowo-Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chrożnowski z siedzibą w Wojcieszycach. Oferent złożył wyjaśnienia do dnia 27 sierpnia 2012 r. do godz. 10.00, lecz nie uzupełnił oferty we wskazanym przez Zamawiającego zakresie, mianowicie nie określił zakresu współpracy z firmą Zakład Usług Remontowo-Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chrożnowski z siedzibą w Wojcieszycach informując, jedynie że przedmiotowa firma nie jest przewidziana jako podwykonawca robót w zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej Wysoka – Branice Oczyszczalnia”.

Następnie w oparciu o przepis art. 89 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp, oferta Przedsiębiorstwa Usługowego „TELE –MAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu została odrzucona jako złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

    4. Ponadto w niniejszym postępowaniu złożono jeszcze 2 oferty nie podlegające odrzuceniu, wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, spełnili warunki udziału w postępowaniu i uzyskali następującą ilość punktów.

 

Nr oferty Nazwa wykonawcy
lub imię i nazwisko
Liczba punktów

1

Zakład Inżynierii Sanitarnej
WINSAN
L. Walkiewicz Z.Warwarko
Spółka jawna
57-410 Ścinawa Średnia
Ul. 3 Maja 8b


      988 205,79 zł
P = -----------------   x 100 pkt = 65,72 pkt
      1 432 980,75 zł

2

„WODGAZ”
Arkadiusz Kosendka,
Aleksandra Michalska
Spółka jawna
Ul. Partyzancka 54 A
45-802 Opole


       988 205,79 zł
P = -----------------   x 100 pkt = 54,20 pkt
      1 823 142,90 zł

 

    5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 5.09.2012 r

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

Otrzymują:

  1. Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN L. Walkiewicz Z. Warwarko Spółka jawna, 57-410 Ścinawa Średnia, Ul. 3 Maja 8b.
  2. WOD GAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka jawna Ul. Partyzancka 54A 45 – 802 Opole,
  3. Przedsiębiorstwo Usługowe „TELE –MAR” Sp. z o.o. Ul. Stalowa 4, 47 -400 Racibórz,
  4. Zakład Produkcyjno Usługowy ELTOR – Głubczyce Ul. Grunwaldzka 16 48 – 100 Głubczyce.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2012-08-31