Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08-08-2012r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu oferty (ZP.271.IR.7013.5-3.OCZ.2012)

Branice, dnia 08.08.2012r.

 

ZP.271.IR.7013.5-3.OCZ.2012

 

Wg rozdzielnika wszyscy oferenci

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7013.5.OCZ.2012w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego potrzebnych do obsługi oczyszczalni w tym przywozu nieczystości z gospodarstw niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej” 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego potrzebnych do obsługi oczyszczalni w tym przywozu nieczystości z gospodarstw niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej” zawiadamia co następuje:

1.  W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego potrzebnych do obsługi oczyszczalni w tym przywozu nieczystości z gospodarstw niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej” złożone zostały 3 oferty:

 1. Oferta nr 1 – CRYSTAL TRAKTOR
  Krzysztof Puławski
  Ul. Uniejowska 186
  98-200 Sieradz
 2. Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  „AGRO-EKO”Grzegorz Pilch
  Ul. Raciborska 109
  48-130 Kietrz
 3. Oferta nr 3 - P.H.U.P AGROS-Wrońscy Sp. z o. o.
  Ul. Częstochowska 3
  98-337 Strzelce Wielkie

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego potrzebnych do obsługi oczyszczalni w tym przywozu nieczystości z gospodarstw niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej” za najkorzystniejszą została uznana :

  oferta nr 2 złożona przez Grzegorza Pilch prowadzącego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGRO-EKO” Grzegorz Pilch Ul. Raciborska 109, 48-130 Kietrz

którego oferta opiewa na kwotę 350.000,00zł netto, 430.500,00 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert (jest jedyną ważną ofertą), uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena, wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

 

3. Oferent Krzysztof Puławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CRYSTAL TRAKTOR Krzysztof Puławski z siedzibą przy Ul. Uniejowskiej 186 w Sieradzu, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał on spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. nie wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem, zakresem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie, według zapisów rozdziału X pkt.1 lit. b SIWZ.

W załączniku nr 5 oferent wykazał bowiem wykonanie trzech dostaw :

- ciągnika ORION 13 dla odbiorcy: PUP KAMAS JULIAN ul. Targowa 8/24 98-200 Sieradz na kwotę 222.650,00 brutto dnia 15.092009 r.

- ciągnika rolniczego ORION 13 dla odbiorcy CRYSTAL TRAKTOR SP. Z O.O., ul. Uniejowska 186 98-200 Sieradz na kwotę 265.67,40 zł. Brutto dnia 09.09.2009 r.

- ciągnika rolniczego ORION 13 dla odbiorcy CRYSTAL TRAKTOR SP. Z O.O., ul. Uniejowska 186 98-200 Sieradz na kwotę 207.400,00 zł. brutto dnia 17.03.2010 r.

Przedmiotem zamówienia jest ciągnik rolniczy wraz z beczką asenizacyjną, wartość takiego sprzętu została wyceniona przez oferenta na kwotę 412.665,00 zł brutto, wykazane przez oferenta dostawy nie odpowiadają więc swym zakresem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

Następnie w oparciu o przepis art. 89 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp, oferta Krzysztofa Puławskiego została odrzucona jako złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

4. Oferent P.H.U.P. AGROS-Wrońscy Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Wielkich podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ze względu na niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert czyli do dnia 6.08.2012 do godz. 10.00 Oferent
w złożonej dokumentacji załączył kopię dowodu wpłaty na kwotę 6.000,00 zł z dnia 16.07.2012 r. opisując je odręczną adnotacją jako ważne do dnia 15.08.2012 r. Kwota powyższa została wpłacona jako wadium w poprzednim przetargu na zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego, który został unieważniony. Z dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy Branice wynika, że przedmiotowe wadium zostało zwrócone na podstawie pisemnego wniosku Wójta Gminy Branice z dnia 25.07.2012 r. Przelewu dokonano na konto Firmy P.H.U.P AGROS Wrońscy Sp.z o.o. z siedzibą w Strzelcach Wielkich dnia 26.07.2012 r.

Następnie w oparciu o przepis art. 89 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp, oferta P.H.U.P AGROS Wrońscy Sp.z o.o. z siedzibą w Strzelcach Wielkich została odrzucona jako złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 16.08.2012r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

 

 

Dokument źródłowy  PDFZP_271_IR_7013_5-3_OCZ_2012.pdf (40,49KB) ]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2012-08-08