Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-11-10 - Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice – uchwała Nr XLVI/482/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 września 2022 r. (opublikowana w Dz.Urz.Woj.Opolsk.2022.2484 z dnia 21.09.2022 r.)

Branice, dnia 10.11.2022r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

Z DNIA 10 listopada 2022 ROKU

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2022.1029, ze zm.),

WÓJT GMINY BRANICE, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Rada Gminy Branice, na sesji w dniu 19 września 2022 r., uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący  obszar położony w sołectwie Branice – uchwała Nr XLVI/482/22 Rady Gminy Branice z dnia 19 września 2022 r. (opublikowana w Dz.Urz.Woj.Opolsk.2022.2484 z dnia 21.09.2022 r.);
  2. do uchwalonego dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, zostały załączone, przez Wójta Gminy Branice, w wersji cyfrowej :
  1. pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa,

      (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U.2022.1029, ze zm.),

  1. pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu,

(sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j.Dz.U.2022.1029, ze zm.).

Z treścią uchwalonego przez Radę Gminy Branice, dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, 48 – 140 Branice.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Wójta Gminy Branice danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Wójta Gminy Branice.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Branice ul. Słowackiego 3,
48-140 Branice.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Branice.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.branice.pl/7/urzad-gminy-branice.html.