Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

20-07-2012r. - Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania przetargowego (NR ZP.271.IR.7013.4-3.OCZ.2012)

Branice, dnia 20.07.2012r.

NR ZP.271.IR.7013.4-3.OCZ.2012

 

                                                                                                       Uczestnicy postępowania

  

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego potrzebnych do obsługi oczyszczalni w tym przywozu nieczystości z gospodarstw niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej” ogłoszonego przez Gminę Branice.

 

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm) zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w postępowaniu złożono dwie oferty:

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  „AGRO-EKO”
  Grzegorz Pilch
  Ul. Raciborska 109
  48-130 Kietrz
 2. P.H.U.P AGROS-Wrońscy Sp. z o. o.
  Ul. Częstochowska 3
  98-337 Strzelce Wielkie

które podlegają odrzuceniu z następujących powodów faktycznych i prawnych:

 1. Oferent Grzegorz Pilch prowadzący działalność gospodarczą pn.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGRO-EKO” z siedzibą w Kietrzu został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) Pzp z powodu nie wykazania braku podstaw do wykluczenia
  z postępowania w zakresie przedłożenia:
  • aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skrbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzykał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Pzp (w zależności od formy podmiotowej wykonawcy) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  Wykonawca nie przedłożył ww. wymaganych dokumentów, dlatego też pismem Nr ZP.271.IR.7013.4-1.OCZ.2012 z dnia 17.07.2012r. został na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia tych dokumentów, w terminie do dnia 19.07.2012r. do godz. 1400. Wykonawca uzupełnił powyższy brak przedkładając w terminie:
   

  • aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS wystawione dnia 18.07.2012r.
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Pzp wystawioną dnia 17.07.2012r.

   

  Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzają braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania i spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, ponieważ wystawione zostały po upływie terminu składania ofert tj. po 16.07.2012r.

  Ofertę Grzegorza Pilch prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGRO-EKO” z siedzibą w Kietrzu odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z uwagi na wykluczenie tego Wykonawcy z powodów wskazanych w treści powyżej niniejszego punktu 1) w związku z art.24 ust.4 ustawy.-

 2. Oferta P.H.U.P AGROS-Wrońscy Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Wielkich podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych
  w rozdziale III pkt.1 oraz rozdziale IV pkt.3 tj.przedmiot zamówienia nie posiada skrzyni biegów 24/8 do 36/12, a 17x16 ECO, a także oferent nie zapewnia serwisu gwarancyjnego i pogwranacyjnego w odległości określonej przez zamawiającego, czyli nie dalszej niż 30 km od siedziby zamawiającego.

  Ponadto, zgodnie z art.26 ust 3 ustawy Pzp zamawiający nie wezwał tego wykonawcy, który w terminie nie złożył kompletnych oświadczeń dotyczących wyposażenia przedmiotu zamówienia do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, gdyż mimo uzupełnienia oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim.

W związku z powyższym Zamawiający Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr ZP.271.IR.7013.4.OCZ.2012, ogłoszonego w BZP pod Nr 239184-2012 (data zamieszczenia 06.07. 2012 r.), dotyczącego zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego potrzebnych do obsługi oczyszczalni w tym przywozu nieczystości z gospodarstw niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej”.

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W związku z powyższym Zamawiający uznał za zasadne unieważnienie przetargu.

Ponadto zamawiający informuje, że na podstawie art.93 ust.5 ustawy wykonawca może złożyć wniosek do zamawiającego o zawiadomienie wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr fax 774868230.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2012-07-20