Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-11-07 - BG.6220.4.27.2021.AW - Obwieszczenie o zakończeniu gromadzenia dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3, obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice”

Branice, dnia 04.11.2022r.

 

BG.6220.4.27.2021.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem decyzji

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735, ze zm.) zwanej dalej kpa, w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r.,  poz. 1029) zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia strony postępowania, że zakończono gromadzenie dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3, obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice”

Informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w powyższej sprawie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 i 1a kpa informuję, że
z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z :

-  wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- zawiadomieniem – obwieszczeniem Wójta Gminy Branice o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

- raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

-  stanowiskiem organów w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 1. Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – opinią z dnia 19.09.2022r., (data wpływu do tut. Urzędu: 19.09.2022r.), sygn. WOOŚ.4221.44.2022.BB.2 uzgadniającym warunki z zakresu ochrony środowiska  dla realizacji przedsięwzięcia;
 2. Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 29.09.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.10.2021r.), sygn. GL.ZZŚ.1.435.139.2021.TM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wskazującą na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych w opinii warunków;
 3. Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach z dnia 23.09.2022r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 06.10.2022r.), sygn. NZ.9022.4.17.2021.MB stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;

można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Słowackiego 3, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.     

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu przy ul. Słowackiego 3, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach (www.bip.branice.pl) oraz w rejonie planowanej inwestycji.

Strony postępowania mogą w przedmiotowej sprawie składać uwagi i wnioski
w  formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

Otrzymują :

 1. VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie:
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  • na stronie  internetowej bip Urzędu Gminy w Branicach
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bliszczyce
 3. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska  w Opolu
  45-594  Opole, ul. Firmowa 1
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  48-100 Głubczyce, ul. Grunwaldzka 1b
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Zarząd Zlewni w Gliwicach
  ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice