Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-09-26 - BG.6220.4.25.2021.AW - Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice"

Branice, dnia 22.09.2022r.

BG.6220.4.25.2021.AW

                                                                

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej ustawą ooś

 

ZAWIADAMIAM
O POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM   PROWADZONYM

Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

i przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice", oraz do procedury udziału społeczeństwa,  poprzez możliwy udział „każdego” zgodnie z przepisem art. 29 ustawy  ooś.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Inwestora: VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego.

 

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 54 lit. b) (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy ooś dla ww. przedsięwzięcia  jest Wójt Gminy Branice.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia  z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. W dniu 04.07.2022r. Wójt Gminy Branice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji dla planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 19.09.2022r. postanowieniem nr WOOŚ.4221.44.2022.BB.2 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu uzgodniła warunki dla realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy, przysługuje „każdemu”.

Informuję,  że zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś dane o wniosku i raporcie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach: www.bip.branice.pl.

Ponadto, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 5 i pkt 6  ustawy ooś, informuję o  możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją  sprawy  oraz o możliwości składania uwag i  wniosków.

Z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportem i jego uzupełnieniem pt. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice", można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, pokój nr 4  od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

2) ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami,  Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, pokój nr 4,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail : ug@branice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym

w terminie 30 dni  tj. od dnia 26.09.2022r. do 25.10.2022r.

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Branice przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski zgłoszone po ww. terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie BIP Urzędu Gminy w Branicach: www.bip.branice.pl,  przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, oraz w rejonie planowanej inwestycji.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy  strony albo z przyczyn niezależnych od organu .

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego  w toku postępowania  strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §  2 tego przepisu,  w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres  ma skutek prawny.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem /

  1. VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław na ręce pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego
  2.  Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA poprzez obwieszczenie
    1. umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
    2. umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl,
    3. umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bliszczyce
  3. a/a.