Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-09-12 - 2022/BZP 00342281/01 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamówienia na zadanie: Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w miejscowości Branice

Branice, dnia 12.09.2022r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da93f4-3bf2-0cb4-5fb8-8800110e9952

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE

 

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.2.) Oddział zamawiającego: Branice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Branice

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 77 486 82 28

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b0777e4-b7e0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342281

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-09-11

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00057751/02

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe, na działkach o numerach ewidencyjnych 150, 152/6, 152/10, 1214, 152/8, 152/11, położonych w miejscowości Branice, w gminie Branice, powiecie głubczyckim.
Ponadto planuje się wykonanie utwardzenia terenu i miejsc postojowych, częściowe wyrównanie istniejącej skarpy, demontaż istniejących zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych, montaż nowych 2 wiat boiskowych dla zawodników rezerwowych, kosza na śmieci, ławek, wykonanie murka z gabionu oraz ogrodzenia panelowego i dwóch furtek wejściowych.
Projektowany budynek ma służyć celowi publicznemu sportu i rekreacji. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym boiskiem, które nie jest przeznaczone do użytku dla dzieci i młodzieży. Boisko służy dla rozgrywek osób dorosłych.

3.9.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FIRMA INŻYNIERSKA ALOG mgr inż. GERARD GOLA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7491006813

4.3.3.) Ulica: KOSMONAUTÓW 2

4.3.4.) Miejscowość: KĘDZIERZYN-KOŹLE

4.3.5.) Kod pocztowy: 47-220

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2687325,28 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00106340/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-08-12

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Pojawienie się robót, które nie były ujęte w OPZ

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

POjawiła się potrzeba wykonania robót, które nie były wycenione w ofercie wykonawcy, a dotyczyły bezpośrednio realizowanej inwestycji.

5.4.6.) Wartość zmiany: 19471,39

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

ROboty nie ujęte w pierwotnej ofercie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Pojawiła się potrzeba wykonania robót, które nie były wycenione w ofercie wykonawcy, a dotyczyły bezpośrednio realizowanej inwestycji.

5.4.6.) Wartość zmiany: 38896,44

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Nowe roboty nie ujęte w ofercie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Pojawiła się potrzeba wykonania robót, które nie były wycenione w ofercie wykonawcy, a dotyczyły bezpośrednio realizowanej inwestycji.

5.4.6.) Wartość zmiany: 134984,62

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2880667,73 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE