Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-09-06 - BG.6220.1.11.2022.AW - Obwieszczenie o wpłynięciu odwołania od decyzji Wójta Gminy Branice o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu bazy przeładunkowo-transportowej złomu oraz przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych, metodą aktywnego wapna, na polepszacze gleby w Branicach”

Branice,  dnia  06.09.2022r.

 

BG.6220.1.11.2022.AW

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Branice zawiadamia Strony postępowania:

że w dniu 29.08.2022r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Wójta Gminy Branice o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BG.6220.1.8.2022.AW z dnia 25.07.2022 r., wydanej w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu bazy przeładunkowo-transportowej złomu oraz przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych, metodą aktywnego wapna, na polepszacze gleby w Branicach”.

Ww. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wraz z pismem tut. organu znak BG.6220.1.10.2022.AW z dnia 05.09.2022r. (na podstawie  art. 133 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego) gdzie też strony postępowania mogą zapoznać się z treścią złożonego pisma („odwołania”).

 

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data podania do publicznej wiadomości: 06.09.2022r.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice.