Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28-11-2011r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działań mających na celu przywrócenie osobom chorym i niepełnosprawnym jak największej sprawności fizycznej i samodzielności

Branice, dn. 2011-11-28

 

Wójt Gminy Branice ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej – działań mających na celu przywrócenie osobom chorym i niepełnosprawnym jak największej sprawności fizycznej i samodzielności

 

 

ZADANIE OBEJMUJE:

 1. prowadzenie rehabilitacji leczniczej osób chorych i niepełnosprawnych
  z zapewnieniem usług związanych z:
  • kinezyterapią ( ćwiczenia bierne, czynne),
  • masażami,
  • elektrolecznictwem ( jonoforeza, prądy, ultradźwięki),
  • polem magnetycznym,
  • światłolecznictwem i ciepłolecznictwem(promienie UV, laseroterapia),
 2. udzielanie konsultacji i instruktażu dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
 3. prowadzenie działań profilaktycznych.

Gmina Branice przeznacza w 2012 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości: 54.000 ,- (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych ).

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę :

 1. wykonuje zadanie samodzielnie,
 2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania,
 3. W przypadku braku własnego lokalu - Gmina Branice zapewnia na prowadzenie działalności określonej w ogłaszanym konkursie ofert - lokal nieodpłatnie.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin : 2012 rok
 2. Miejsce realizacji : Gmina Branice
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 

TERMIN SKLADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2011 r. do godziny 12-tej do sekretariatu Urzędu Gminy Branice.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 2. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania,
 4. konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 4 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice – sekretariat z dopiskiem :

Konkurs z zakresu pomocy społecznej- działań mających na celu przywrócenie osobom chorym i niepełnosprawnym jak największej sprawności fizycznej i samodzielności”.

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25)

INFORMACJA O REALIZACJI WW. ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZYWRÓCENIE OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM JAK NAJWIĘKSZEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I SAMODZIELNOŚCI W ROKU 2011:

Gmina Branice w roku 2011 zrealizowała na zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając dotację w wysokości : 51.000 złotych.

 

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice oraz stronie internetowej www.branice.pl

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2011-11-28