Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28-11-2011r. - Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej skierowanych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

Branice, dn. 2011-11-28

Wójt Gminy Branice ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej skierowanych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

 

 

ZADANIE OBEJMUJE:

- poradnictwo rehabilitacyjne, zawodowe, oświatowe ,socjalne emerytalno-rentowe, prawne,

- organizację imprez integracyjnych z elementami informacyjnymi

Gmina Branice przeznacza w 2012 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości : 1.000 zł. (słownie : jeden tysiąc złotych).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę:

  1. wykonuje zadanie samodzielnie,
  2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

  1. Termin: 2012 rok
  2. Miejsce realizacji: Powiat Głubczycki
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie .

 

TERMIN SKLADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2011r. do godziny 12-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Branice.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

  1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  2. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
  3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania,
  4. konkurs zostanie rozstrzygnięty , gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 4 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice – sekretariat z dopiskiem:

„Konkurs z zakresu pomocy społecznej na rzecz niewidomych i słabowidzących”

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 2011 Nr 6 poz. 25)

INFORMACJA O REALIZACJI WW. ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ SKIEROWANYCH NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W ROKU 2011:

Gmina Branice w roku 2011 zrealizowała na zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając dotację w wysokości: 1.000,-złotych .

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice, na stronie internetowej www.branice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2011-11-28