Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28-11-2011r. - Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji ? upowszechnianie kultury i sportu

Branice, dn. 2011-11-28

Wójt Gminy Branice ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji – upowszechnianie kultury i sportu

 

 

ZADANIE OBEJMUJE:

I. Upowszechnianie sportu poprzez :

 1. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Branice.
 2. Propagowanie kultury fizycznej i pro zdrowotnego trybu życia,
 3. Podnoszenie poziomu sport6owego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci
  i młodzieży

Gmina Branice przeznacza w 2012 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości: 75.000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

II. Upowszechnianie kultury poprzez powierzenie organizacji czasu wolnego dzieci wiejskich poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne
w świetlicy środowiskowej.

Gmina Branice przeznacza w 2012 roku na powyższe zadanie kwotę w wysokości: 10.000 ,- (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę:

 1. wykonuje zadanie samodzielnie,
 2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin: 2012 rok
 2. Miejsce realizacji: Gmina Branice
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

  

TERMIN SKLADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2011 r. do godziny 12-tej do sekretariatu Urzędu Gminy Branice.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 2. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania,
 4. konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 4 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice – sekretariat z dopiskiem:

Konkurs z zakresu kultury i sportu”

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25)

INFORMACJA O REALIZACJI WW. ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU W ROKU 2011:

Gmina Branice w roku 2011 zrealizowała na zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając dotację w wysokości : 75.000 złotych.

 

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice, na stronie internetowej www.branice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2011-11-28