Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

04-07-2011r. - OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Branice, dnia 04.07.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 21, ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/38/11 Rady Gminy Branice z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, zawiadamiam:

o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt planu miejscowego obejmuje teren położony w sołectwie Branice, po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania w/w projektu miejscowego planu i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48 – 140 Branice, pokój nr 17.

  • Uchwałą Rady Gminy Branice o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i załącznikiem graficznym do Uchwały, określającym granice obszaru objętego planem,
  • dokumentem, o którym mowa w art. 21, ust. 2, pkt 23, lit. c w/w ustawy – gminnym programem ochrony środowiska, i Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Branice,
  • dokumentem, o którym mowa w art. 21, ust. 2 pkt 23, lit. d w/w ustawy – opracowaniem ekofizjograficznym.

 

Stosownie do art. 39, ust.1, pkt 4, art.40, w związku z art. 54, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, z późniejszymi zmianami),

zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu planu miejscowego, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

- w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres:

Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, e-mail: ug@branice.pl

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wójt Gminy Branice, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Murzyn
Data wytworzenia: 2011-06-30